გამგებლის ანგარიში | ცაგერის მუნიციპალიტეტი

 

 

ანგარიში

 ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ  2014 წლის ივლისიდან 2015 წლის ივლისამდე გაწეული მუშაობის შესახებ

——————————————————————————————————

პატივცემულო დეპუტატებო!

ცაგერის  მუნიციპალიტეტის გამგეობა თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’, „საბიუჯეტო სისტემების შესახებ’’ საქართველოს კანონის,  „საჯარო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონის  და სხვა პრეზიდენტის და მთავრობის კანონქვემდებარე აქტების შესაბამისად.

თვითმმართველი ერთეულის – მუნიციპალიტეტის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლება-მოსილების  განხორციელების ერთ-ერთი ძირითადი როლი და ფუნქცია ბიუჯეტის პროექტის მომზადება, წარდგენა-დამტკიცება და შემდგომ შესრულების, ანგარიშებისა და კონტროლის ერთიანი პროცესის უზრუნველყოფა, ბიუჯეტის წლის მთავარი ფისკალური  დოკუმენტია, რომელიც ფინანსდება პრიორიტეტებით შესაბამისად ის პროგრამები და ღონისძიებები, რაც უნდა გაკეთდეს კონკრეტული წლის განმავლობაში.

2014 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის № 64 დადგენილებით და განისაზღვრა 4452,9 ათ.ლარით, შემდგომ აუცილებელი საჭიროებებიდან გამომდინარე ბიუჯეტში შევიდა 14 ცვლილებება,  რამდენიმე ცვლილების მიზეზია განახლდეს ბიუჯეტით დაცული პრიორიტეტებისა და პროგრამებს შორის თანხის გადანაწილება. სხვა ცვლილებები გამოწვეული იყო საქართველოს მთავრობის განკარგულებით მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი თანხების განაწილებით. ცვლილებების გათვალისწინებით ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ბიუჯეტმა შეადგინა 923,0 ათასი ლარი.

ბიუჯეტის დაგეგმვისა და დამტკიცებული ბიუჯეტის შესრულებისათვის მნიშვნელოვანი პროცესი სახელმწიფო შესყიდვების დაგეგმვაა, რადგან ბიუჯეტის მიერ ნებისმიერი საქონლის მომზადებისა და სამუშაოს შესყიდვა ხდება შემსყიდველის მიერ წინასწარ განსაზღვრული შესყიდვების წლიური გეგმის შესაბამისად,   რომელიც    ხორციელდება    „სახელმწიფო    შესყიდვების    შესახებ’’ საქართველოს კანონის, სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2014 წლის 7 აპრილის N 9 ბრძანებით დამტკიცებული  „გამარტივებული  შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის’’ და სხვა ნორმატიული აქტების მოთხოვნათა შესაბამისად. 2014 წელს შესყიდვების  წლიური გეგმა დამტკიცებულია 2013 წლის დეკემბრის თვეში.

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში  აკუმულირებული თანხები ძირითდად მიმართული იყო ინფრასტრუქტურის პროექტების განხორციელებისათვის და მთავრობიდან ამ მიზნით გამოყოფილი იყო 1 946 873 ლარი, ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 75 247 ათასი ლარი.

2014 წელს დაიწყო  ქ.ცაგერში № 1 საბავშვო ბაღის რეაბილიტაცია, რომლის მიღება-ჩაბარების ვადა 2015 წლის 13 ივნისს ამოიწურა, შემსრულებელი შპს „პიქსელ ჯგუფი“ სადაც უნდა შესრულდეს 239 739 ლარის სამშენებლო სამონტაჟო სამუშაოები დღევანდელი მდგომარეობით ათვისებულია 90966 ლარი, შესაბამისად საზოგადოებაზე ვრცელდება საჯარიმო სანქციები ყოველ გადაცილებულ დღეზე  480  ლარის ოდენობით.

ამავე პერიოდს ემთხვევა სოფელ მახაშისა და დეხვირის საბავშვო ბაღების მშენებლობის სამუშაოები, სადაც გათვალისწინებულია 120 567 ლარის ღირებულების სამუშაოების შესრულება, დღეის მდგომარეობით კი ათვისებულია 67 284 ლარი, პროექტების დასრულება ხელშეკრულების პირობების თანახმად 2015 წლის ივლისის ბოლოსაა გათვალისწინებული, სამუშაოების მიმდინარეობიდან გამომდინარე პროექტების დასრულება მითითებულ ვადებშია მოსალოდნელი.

2014 წლის 3 ნოემბრის № 1989 განკარგულების შესაბამისად  სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების მიზნით გამოყოფილი იქნა 605 776 ლარი, მათ შორის დასრულებული იქნა ქ.ცაგერში თავისუფლების ქუჩის ასფალტო ბეტონის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარება, სამუშაოები დასრულდა  შესაბამისად შესრულდა 288 915 ლარის სამუშაოები.

ამავე განკარგულების შესაბამისად დასრულდა ქ.ცაგერში ახვლედიანის ქუჩის. სოფელ დეხვირის საავტომობილო გზის, სოფელ ღვირიშის ხარიკალიას წყაროსთან არსებული ხიდ-ბოგირის, სოფელ აღვის ჩაიდერის უბნის გზის, სოფელ ჩხუტელის შიდა სასოფლო გზის, ცხუკუშერი-ღვირიშის გზისა და აღვი-კენაში-ნაკურალეშის გზის სარემონტო სამუშაოები, შესაბამისად ამ ობიექტების დასრულება გათვალისწინებული იყო 2015 წლის 25 მაისისათვის, მომწოდებელმა შპს „კრისტალი’’ ვერ უზრუნველყო აღვი-კენაში-ნაკურალეშის გზის მითითებულ ვადებში დასრულება, რის გამოც საზოგადოებაზე გავრცელდა  საჯარიმო სანქციები.

2014 წლის 19 დეკემბერს შპს „არქიკულტურა‘’-სთან გაფორმდა ხელშეკრულება სოფელ ზუბის წყალსადენის სათავე ნაგებობის, სოფელ გაგულეჩის წყალსადენისა და სოფელ ქვედა ცაგერის წყალსადენის  აღდგენითი სამუშაოების ჩატარების შესახებ, რომლის დასრულება გათვალისწინებული იყო მიმდინარე წლის 31 მაისისათვის, სამუშაოები დასრულებულია.

2014 წლის 12 დეკემბრის საქართველოს მთავრობის №2306 განკარგულების შესაბამისად ქ.ცაგერში კეჭნარის ღელის რეაბილიტაციის მიზნით გამოყოფილი იქნა 259000 ლარი, შესაბამისად ხელშეკრულება გაფორმდა შპს „კრისტალ’’-თან, სადაც ათვისებულია 177 308 ლარი, სამუშაოს დასრულების ვადა გაგრძელებული იქნა 2015 წლის 15 ივლისამდე, ამჟამად სამუშაოები დასრულებულია, მიმდინარეობს საექსპერტო დასკვნის წარმოდგენის პროცედურები.

საქართველოს მთავრობის 2014 წლის 30 დეკემბრის № 2551 განკარგულების შესაბამისად სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებათა განხორციელების მიზნით გამოყოფილი იქნა 129 000 ლარი, რითაც ჩატარდა აღვი-ჩაიდერის გზის აღდგენითი სამუშაოები, რაზედაც ითვალისწინებდა 20000 ლარის  საამშენებლო სამუშაოების შესრულებას, შესაბამისად ათვისებული იქნა 19721 ლარი, სოფელ ზუბის შიდა სასოფლო გზის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას მოხმარდა 88 997 ლარი, სოფელ ქულბაქის შიდა სასოფლო გზის აღდგენითი სამუშაოების ჩატარებას 3878 ლარი, ხოლო მახურა-ისუნდრის გზას, უსახელოში მისასვლელი გზისა და სოფელ აჭარაში მდინარე ლაჯანურის კალაპოტის გაწმენდითი სამუშაოების ჩატარებას მოხმარდა 14575 ლარი.

ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით ქ.ცაგერში მოეწყო საგზაო ნიშნები, რაზედაც დახარჯული იქნა 12 976 ლარი, ასევე სოფელ ჩხუტელის ადმინისტრაციულ

 

 

შენობას წყალმომარაგებისა და სკვერის შემოღობვის სამუშაოების ჩატარების მიზნით დახარჯული იქნა 9331 ლარი, ხოლო ქ.ცაგერში ბარათაშვილის ქუჩისა და სოფელ ჭალისთავში სანიაღვრე არხების მოწყობის მიზნით ათვისებული იქნა 18 030 ლარი.

აღსანიშნავია, რომ 2014 წლის 19 აგვისტოს საქართველოს მთავრობის 1728 განკარგულების შესაბამისად დასრულდა ლაილაში-თაბორის გზის მონაკვეთის სამუშაოები, რომელიც გარდამავალ ობიექტს წარმოადგენდა, სამუშაოები მაღალხარისხოვნად იქნა შესრულებული და მიღებულია კომისიური წესით.

როგორც მოგეხსენებათ ამავე განკარგულების შესაბამისად 2014 წლის 12 ივნისს გაფორმდა ხელშეკრულება „სურათების გალერეის რეაბილიტაციისა და  ორბელის წყალსადენის რეაბილიტაციის თაობაზე’’ შპს „კოლო’’-სთან, რომელმაც დაარღვია ხელშეკრულებით ნაკისრი პირობები და რისთვისაც მუნიციპალიტეტის გამგეობამ მას შეუწყვიტა ხელშეკრულება ორბელის წყალსადენის რეაბილიტაციაზე 2014 წლის 20 ნოემბერს, ხოლო სურათების გალერეის რეაბილიტაციის განხორციელებაზე 10 ოქტომბერს, ამის შემდგომ შპს „კოლო’’ არ დაეთანხმა მუნიციპალიტეტის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას და სამართლებრივი დავა წარმართა სასამართლოში.

მიმდინარე პერიოდისათვის ქ.ცაგერის სურათების გალერეის სარეაბილიტაციო სამუშაოების სასამართლო დავა მუნიციპალიტეტის სასარგებლოდ გადაწყდა და უკვე გამოვლენილია გამარჯვებული საზოგადოება და ამჟამად მიმდინარეობს ხელშეკრულებით ნაკისრ ვალდებულებათა შესრულების პროცედურები, ხოლო ორბელის წყალსადენის სარეაბილიტაციო სამუშაოების შესახებ სამართლებრივი დავა ჯერ კიდევ არ დასრულებულა, რის გამოც ამ ნაწილში მუნიციპალიტეტის გამგეობა ტენდერს ვერ აცხადებს.

2014 წლის გარდამავალი ობიექტების მშენებლობა ითვალისწინებდა 600 680 ლარის სამუშაოების შესრულებას, საიდანაც ათვისებულია 417 232 ლარი, თანხის აუთვისებლობა გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ დაუსრულებელია № 1 საბავშვო ბაგა-ბაღის რეაბილიტაციის, დეხვირისა და  მახაშის ბაღის მშენებლობები, მიმდინარე პერიოდისათვის ობიექტები   მშენებლობები დასრულების ფაზაშია.

2015 წელს მუნიციპალიტეტში განხორციელდა 2014 წლის გარდამავალი ობიექტების სამშენებლო- სარემონტო სამუშაოები 716008 ლარის ოდენობით,რაც ითვალისწინებდა ჭილეში-ლაილაშის გზის,მახაში,დეხვირისა და №1 ბაღის მშენებლობებს. ამასთანავე რეგიონალური განვითარების ფონდის  დაფინანსებით სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიებათა განსახორციელებლად გამოყოფილი იქნა  974 486 ლარი, საქართველოს მთავრობის №23 დადგენილების შესაბამისად  გამოყოფილი იქნა  2 118 996 ლარი, მათ შორის  38 389 ლარი პროექტებისა და სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის მოსამზადებლად,ხოლო ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით გამოყოფილი იქნა 121 305 ლარი,სულ 2015 წლისათვის ამ მიმართულებით გამოყოფილმა სახსრებმა 3 930 795 ლარი შეადგინა.

პრაქტიკულად საანგარიშო პერიოდში განხორციელდა 2014 წლის სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის აღდგენითი სამუშაოები, რომელიც საერთო ჯამში ითვალისწინებდა 715 486 ლარის სამუშაოთა შესრულებას, საიდანაც ათვისებული იქნა 688 082 ლარი, ხოლო კეჭნარის ღელის რეაბილიტაციის მიზნით გამოყოფილი 259000 ლარიდან ათვისებულია 177 308.

2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი კანონით განსაზღვრულ ვადაში 2014  წლის 15 ნოემბრამდე წარდგენილი იქნა საკრებულოში, რომლის მოცულობამ შეადგინა 4584,8 ათასი ლარი, დამტკიცებულ ბიუჯეტში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად დღეისათვის ბიუჯეტის მოცულობამ შეადგინა 9930,8 ათასი ლარი.

„საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულებისათვის თანხის გამოყოფის შესახებ’’ საქართველოს მთავრობის  2015 წლის  20  იანვრის N 39 განკარგულების შესაბამისად ცაგერის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი იქნა 2 185 326 ლარი.

გამოყოფილი თანხების ათვისების უზრუნველყოფის მიზნით პირველ ეტაპზე გამოცხადდა საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების სახელმწიფო შესყიდვაზე ელექტრონული ტენდერები, შესაბამისად ნაკურალეშის წყალსადენის მოწყობის, შემოსასვლელებში არსებული წყაროებისა და ქვედა ცაგერი-ლასურიაში-აღვი-ნაკურალეშის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების თაობაზე მიღებულია  დადებითი შეფასებები და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით გამოცხადდა სამუშაოთა შესრულებაზე ტენდერი. ამჟამად მომწოდებლების მიერ შეუფერხებელი მუშაობა მიმდინარეობს, ინსპექტირებისა და ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტებთან ერთად წარმოებს შესასრულებელი სამუშაოების ხარისხობრივი და მოცულობითი მაჩვენებლების შესრულების შემოწმება.

ამასთან ერთად უნდა აღინიშნოს, რომ ცაგერის ისტორიული მუზეუმის მარჯვენა ფლიგელის მშენებლობისა და ქ.ცაგერში სპორტული დარბაზის მშენებლობის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადების შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა შპს  „არქიტექტის’’ (დირექტორი გოჩა ჩოგოვაძე) მიმდინარე წლის 19 თებერვალს, ხოლო მოწოდების ვადა ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ  განისაზღვრა 16 აპრილის ჩათვლით, მომწოდებელმა საზოგადოებამ წარმოადგინა პროექტი,  რაზედაც მიეცა შენიშვნები, რის საფუძველზეც განხორციელდა საბოლოო მიღება-ჩაბარება, რომლის შემდგომ ეტაპზე გამოცხადდა გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი, ხოლო ისტორიული მუზეუმის მიღება-ჩაბარება არ მომხდარა, ხოლო რაც შეეხება სპორტული დარბაზის თაობაზე გამოცხადებულ ტენდერს იგი გასაჩივრებული იქნა შესყიდვების სააგენტოში და ამჟამად მიმდინარეობს დავის პროცედურა, ხოლო მუზეუმის მარჯვენა ფლიგელის საპროექტო დოკუმენტაციის  მიღება-ჩაბარება, უახლოეს პერიოდში განხორციელდება   და გამოცხადდება სამუშაოთა შესრულებაზე გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი.

გარდა ამისა ადგილობრივი ბიუჯეტის დაფინანსებით გამოცხადდა ტენდერი ცაგერის სამუსიკო სკოლის შენობის სარემონტო სამუშაოებთან დაკავშირებით, რაზედაც გამოვლენილია გამარჯვებული საზოგადოება, რომელთანაც გაფორმდა ხელშეკრულება და დაწყებულია მოსამზადებელი სამუშაოები.

საანგარიშო პერიოდში მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტის სახსრებით განხორციელდა   ქვედა   ცაგერის   ახალი ბაღის,   ქვედა ცაგერის   თემის სანიაღვრე არხების მოწყობის, მრავალბინიანი საერთო საცხოვრებლის კანალიზაციის ქსელზე დაერთების, ტყე-კაფებში მისასვლელი გზების საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შესყიდვა, რომლის შესაბამისად უახლოეს პერიოდში გამოცხადდება ტენდერი სამუშაოთა განხორციელებაზე.

მომზადდა ქ.ცაგერის ქუჩების ასფალტების, სოფელ ლასურიაშისა და სოფელ ჩხუტელის მისასვლელი გზების ასფალტირების სამუშაოებზე ტექნიკური დოკუმენტაცია, აღნიშნული ღონისძიებების განხორციელებით წინა პირობებია შექმნილი სახელმწიფო და დონორი ორგანიზაციებიდან დაფინანსების მოპოვების თვალსაზრისით.

2015 წლისათვის ინფრასტრუქტურული საპროექტო-დოკუმენტაციის მომზადების მიზნით გამოყოფილი იქნა 64 200 ლარი, რომლის შესაბამისად გამოცხადებული ტენდერის შესაბამისად დაიგეგმა 38389 ლარის სამუშაოების შესრულება, აქედან  საკასო ათვისების მაჩვენებელი 8399 ლარს შეადგენს, რაც გამოწვეულია იმ გარემოებით, რომ მომწოდებელმა ჯერ კიდევ ვერ წარმოადგინა სრულყოფილი საპროექტო დოკუმენტაცია მუზეუმის მშენებლობის შესახებ, ხოლო მიმდინარე წელს დაგეგმილი პროექტებიდან, რაც ითვალისწინებს 2 121 126 ლარის სამუშაოთა შესრულებას, ათვისებულია მხოლოდ 126 658 ლარი, თანხების ათვისება მოხდა ქვედა ცაგერი-დეხვირი-აღვის გზის, ნაკურალეშის წყალსადენისა და შემოსასვლელებში არსებული წყაროების რეაბილიტაციის ხარჯვაზე, ხოლო სპორტული დარბაზისა და  მუზეუმის მშენებლობაზე სამუშაოები არ დაწყებულა.როგორც თქვენთვის ცნობილია 2014-2015 წლებში სხვადასხვა სტიქიური მოვლენების შედეგად მიყენებული ზარალის სალიკვიდაციო ღონისძიებათა განსახორციელებლად საკითხი დასმული იქნა საქართველოს მთავრობის წინაშე, რაზედაც 2015 წლის ივნისის №1381 განკარგულების შესაბამისად გამოყოფილი იქნა 550000 ლარი მოხმარდება სტიქიის შედეგად დაზიანებული შიდა სასოფლო გზების აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოთა წარმოებას, რაზედაც გამოვლენილია ტენდერში გამარჯვებული საზოგადოება და მიმდინარეობს ხელშეკრულების გაფორმების პროცედურა.

მუნიციპალიტეტის გამგეობამ ამავდროულად სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განახორციელა საპროექტო დოკუმენტაციის შესყიდვა, ამჟამად მიმდინარეობს ხელშეკრულებათა გაფორმების პროცედურები, განსახორციელებელი 97 პროექტიდან 67 პროექტზე გაფორმებულია ხელშეკრულება და მიმდინარეობს სამუშაოთა წარმოება, ვფიქრობთ, რომ  ზაფხულის სამუშაო პირობები მაქსიმალურად იქნება გამოყენებული სამუშაოთა დასრულებისათვის. ამასთან უნდა აღინიშნოს, რომ გასულ წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით შესრულდა 98 პროექტი, სადაც გზებზე დაიხარჯა 164 275 ლარი, სავარგულების, სათიბების შემოღობვაზე 39,761 ლარი, ნაპირსამაგრი სამუშაოებისათვის 29,618 ლარი და სხვა

იმის გამო, რომ გასული წლის ბიუჯეტის წლიური ანგარიში თებერვლის თვეში წარედგინა    საკრებულოს    დღეს    აღარ    შეუდგები    გასული   წლის    ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს და მოკლედ მოგახსენებთ გამგეობის მიერ საბიუჯეტო პარამეტრების შესრულების და მუნიციპალური ქონების აღრიცხვა ინვენტარიზაციისათვის გაწეული მუშაობის შესახებ.

შემუშავებულია ეკონომიკური განვითარების გრძელვადიანი სტრატეგიული გეგმა იმ გათვლებით, რომ მომავალში საშუალებას გვექნეს გრძელვადიან პერსპექტივაში შეიქმნას ახალი საწარმოები, განვითარდეს ტერიტორიული ინფრასტრუქტურა,  დაიწყოს მუნიციპალიტეტში არსებული ბუნებრივი რესურსების მოპოვება, ჩვენი მცდელობით  ბოლომდე იქნა მიყვანილი საკურორტო ადგილის „ახალჭალის’’ მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში გადაცემის საკითხი და კურორტის განაშენიანების და ათვისაბის წინადადებები.

2014 წლის ოქტომბერ-ნოემბერში მოვახდინეთ მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული მუნიციპალიტეტის ქონების აღწერა-ინვენტარიზაცია. მომზადებულია წინადადებები 3 არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის აუქციონზე გასატანად, საიდანაც ბიუჯეტში 3000 ლარი შემოსავალია მოსალოდნელი.

მუნიციპალიტეტის გამგეობა თავისი კომპეტენციის ფარგლებში ადმინისტრირებას უწევს ქონების იჯარას, ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებლის, დაგვა-დასუფთავების მოსაკრებლის და ქონების გადასახადის ამოღებას.

გასულ წელს ქონების გადასახადი ამოღებული იქნა 100%, დაგვა-დასუფთავების მოსაკრებლის ნაცვლად 5,8 ათასი ლარისა ამოღებული იქნა 6,0 ათასი ლარი, ბუნებრივი რესურსების გადასახადიდან შემოვიდა 36,0 ათასი ლარი, გეგმა სრული მოცულობით იქნა შესრულებული, ასევე იჯარით გადაცემული ქონებიდან ნაცვლად 15,6 ათასი ლარისა შემოვიდა 16,5 ათასი ლარი.

მიმდინარე წლის ექვსი თვის მონაცემები ამ კუთხით დამაიმედებელია და ყველა მოსაკრებელი და გადასახადი გადაჭარბებით იქნება ამოღებული. თუმცა შეფერხებებია დასუფთავების მოსაკრებლის ამოღების კუთხით, რადგან შემოსული უნდა იყოს 3000 ლარი და ფაქტიურად შემოსულია მხოლოდ 633 ლარი, მუშაობა ამ კუთხით აშკარად გააქტიურებას და ადმინისტრირების გამკაცრებას მოითხოვს.

მუნიციპალიტეტში განხორციელებული და განსახორციელებელი ინფრასტრუქტურული პროექტების გარდა გამგეობის საქმიანობაში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ პირობებში მცხოვრები ოჯახების დახმარებისათვის თანხების მიზნობრივ სამართლიან გაცემას, რისთვისაც გამგეობაში მოქმედებს კომისია და საკრებულოზე დამტკიცებული დებულების შესაბამისად ხდება დახმარებების გაცემა. გასულ წელს ივლისიდან დღემდე დახმარებისათვის გამგეობას მომართა 1626 მოქალაქემ და 1348 ოჯახზე გაცემულია 32 6281 3 ლარი. მათ შორის 114 ონკოლოგიურ ავადმყოფზე 20701 ლარი „ც’’ ჰეპატიტით დაავადებულებზე (64 კაცი) გაცემულია 14900 ლარი.

დებულება ითვალისწინებს მრავალშვილიან (4 შვილზე მეტი არასრულწლოვანი) და ახალშობილთა მიმართ დახმარების გაწევას, მრავალშვილიან 15 ოჯახზე გაიცა 7700 ლარი.

რაც შეეხება ახალშობილებს 2014 წლიდან დღემდე 107 ბავშვზე გაიცა 24700 ლარი.

წელს პირველად  2015 წლიდან ამოქმედდა დიალეზით დაავადებულ ავადმყოფებზე ყოველთვიურად 100-100 ლარის ოდენობით დახმარება და დღემდე 9 ბენეფიციარზე გაიცა 4600 ლარი.

მუნიციპალიტეტში მოქმედებს უმწეოთა სასადილო (ქ.ცაგერი და სოფელი ლაჯანა), რომელიც ემსახურება 103 ბენეფიციარს და 2014 წლის 1 ივლისიდან 2015 წლის 1 ივლისამდე გაცემულია 85 453 ლარი.

თქვენ კარგად მოგეხსენებათ, რომ დემოგრაფიული მდგომარეობა და მიგრაცია ეს ლეჩხუმისათვის ერთ-ერთ უმძიმესი საკითხებია და მძიმე სოციალური ფონი ისედაც ამწვავებს ამ მდგომარეობას, მართალია გამგეობა სოციალური დახმარების კუთხით ცდილობს მათი მდგომარეობის შემსუბუქებას, მაგრამ ეს ზღვაში წვეთია და საქმეს არ შველის.

მოსახლეობის  მძიმე სოციალურ და ეკონომიურ მდგომარეობას კიდევ უფრო ამძიმებს სტიქიური მოვლენები, კერძოდ მუნიციპალიტეტს რთული ბუნებრივ რელიეფური მდგომარეობის გამო დასახლებული პუნქტი არ არის, რომ მეწყერი, წყალდიდობა და ღვარცოფი არ იყოს, ამას თან ერთვის ბუნების ჭირვეულობა 2014 წლის 23 აგვისტოს სეტყვამ, ქარიშხალმა და ძლიერმა წვიმამ მთლიანად გაანადგურა ალპანის, ზოგიშის, საირმის მოსახლეობის სასოფლო-სამეურნეო კულტურული ნათესები და  მრავალწლიანი ნარგაობა. სახურავი ახადა 7 საცხოვრებელ სახლს, მიმდინარე   წლის   28-29   ივნისს   ისევ   სეტყვამ,   ქარიშხალმა   და ძლიერმა წვიმამ

ნაწილობრივ დააზიანა სასოფლო სამეურნეო კულტურები, მაგრამ სახურავები ახადა 31 საცხოვრებელ სახლს.

მიმდინარე წელს გამგეობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შედეგად მთლიანად აღირიცხა სტიქიით დაზიანებული ოჯახების რაოდენობა, საინჟინრო-გეოლოგიური დასკვნების საფუძველზე მოხდა მათი დაზიანების ხარისხის განსაზღვრა და  დღეს მუნიციპალიტეტში ირიცხება  1341 სტიქიით დაზარალებული ოჯახი, სადაც  70-ს  I- კატეგორიის დაზიანება აქვს, 309   II კატეგორია და  726   III კატეგორია, აღნიშნულის შესახებ ეცნობა სამხარეო ადმინისტრაციას და მთავრობას, საქართველოს განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის 2013 წლის 13 ნოემბრის N 779 ბრძანების საფუძველზე სტიქიით დაზარალებული ოჯახების განსახლების საკითხებს წყვეტს და არეგულირებს სამინისტრო, სადაც ცაგერის მუნიციპალიტეტიდან შევიდა 310 განცხადება და გამგეობა არსებული წესით დაზარალებული ოჯახების დაზიანების კატეგორიას და საცხოვრებელი სახლის ფოტო მასალას აგზავნის სამინისტროში მათი მოთხოვნის შესაბამისად. დღეისათვის სამინისტროს მიერ დაკმაყოფილებულია 5 სტიქიით დაზიანებული ოჯახი.  მაგრამ მდგომარეობა რთული და საგანგაშოა, რადგან ამ წესით ცაგერის მუნიციპალიტეტის სტიქიით დაზიანებული ოჯახების განსახლების პრობლემები ვერ გადაწყდება.

სტიქიით სეტყვით, ქარიშხალი და ძლიერი წვიმით დაზარალებულ ოჯახებზე საქართველოს „საბიუჯეტო კოდექსის’’ და „ადგილობრივი  თვითმმართველობის კოდექსის’’ მოთხოვნის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის რეზერვიდან გარკვეულ  დახმარებას ვუწევთ დაზარალებულ ოჯახებს გასულ და მიმდინარე წელს ამ მიზნით გაცერმულია 30,508 ლარი, აქედან 2 ხანძრისაგან დაზარალებული ოჯახია. მაგრამ ბიუჯეტის რეზერვს სტიქიის მეწყრისა და წყალდიდობით დანგრეული ოჯახების კომპენსირება არ შეუძლია.

გასული და  მიმდინარე წელი გარკვეულად რთული იყო მუნიციპალიტეტის გამგეობისათვის, რადგან „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით’’ მოხდა გამგეობის სტრუქტურული რეორგანიზაცია და გამგეობის საჯარო მოსამსახურეთა სამსახურში აყვანა კონკურსის და ტესტირების გზით და საჭირო გახდა მთელი რიგი კანონშესაბამისი ღონისძიებების გატარება.

პირველ ეტაპზე იმის გათვალისწინებით, რომ გამგეობაში არ უნდა ყოფილიყო 13 თანამდებობის პირზე მეტი და სამსახურის უფროსები ითვლებიან თანამდებობის პირებად, საჭირო გახდა ორი სამსახურის რეორგანიზაცია, ასევე გაუქმდა ტერიტორიულ ორგანოთა ინსტიტუტი. კანონთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით 2014 წლის ივლისის თვეში გამოიცა გამგებლის ბრძანება ტერიტორიული ორგანოებისა და გამგეობის 4 სამსახურის რეორგანიზაციის მიზნით, გამგეობის  მიერ მომზადდა და საკრებულოზე იქნა გატანილი შესაბამისი    დადგენილებებისა   და    განკარგულებების    პროექტები,    გაერთიანდა გამგეობის განათლების და კულტურის სამსახური – სპორტის ტურიზმისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამსახურთან; ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური – ინფრასტრუქტურისა და კეთილმოწყობის სამსახურთან; ასევე გაუქმდა ტერიტორიული ორგანოების ფუნქციონირებისათვის ყველა ნორმატიული და ინდივიდიალური ადმინისტრაციული სამართლებრივი  აქტები და ადმინისტრაციულ სამსახურს დაემატა გამგებლის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილება, მომზადდა ტერიტორიულ    ორგანოს    104    თანამშრომელზე    ბრძანების    პროექტები    და გადმოყვანილი იქნენ ადმინისტრაციული სამსახურის გამგებლის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილებაში, ხოლო 6 თანამშრომელმა თავისი განცხადებით თქვეს უარი სამსახურის გაგრძელებაზე და განთავისუფლდნენ კომპენსაციით. ასევე მომზადდა ბრძანებების პროექტები გამგეობის განათლების, კულტურის, სპორტრის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურში და ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის განყოფილების სამსახურის თანამშრომლებზე სამსახურთან შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით. სულ 28 თანამშრომელზე.

ზემოთაღნიშნული რეორგანიზაცია ვერ იქნებოდა საქმის ბოლომდე მიყვანის შედეგი, თვითმმართველობის კოდექსმა მკაცრად განისაზღვრა გამგეობასა და  საკრებულოში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა, რის შედეგადაც გამგეობასა და საკრებულოში არ უნდა ყოფილიყო  107 შტატში დასაქმებული  და 11  შტატგარეშე მოსამსახურეზე მეტი, სახანძრო სამსახურის გარდა. მაშინ, როცა სულ გამგეობაში დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა, თუ არ გავითვალისწინებთ სახანძრო სამაშველო  სამსახურს 252 თანამშრომლისგან შედგებოდა, „საჯარო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად  საჭირო იყო ყველა სამსახურის რეორგანიზაცია, რომელსაც თან მოყვებოდა შტატების შემცირება.  მომზადდა და საკრებულოზე იქნა გატანილი  ყველა სამსახურის ახალი დებულების პროექტი, სადაც გამგეობა ჩამოყალიბდა 8 სამსახურისგან, 16 განყოფილებისგან და 19 ადმინისტრაციული ერთეულისაგან, სადაც კონკურსის წესით უნდა დანიშნულიყო გამგებლის წარმომადგენლები,  გამგეობის ყველა შტატით დასაქმებული თანამშრომელის საშტატო ნუსხამ შეადგინა ადმინისტრაციულ ერთეულში გამგებლის წარმომადგენლების გათვალისწინებით  91 საშტატო ერთეული, შედგა  შესაბამისი ნორმატიული და ინდივიდიალური აქტები და 2014 წლის 8 დეკემბერს ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ბრძანებით განთავისუფლდა 140 შტატში                                                          დასაქმებული თანამშრომელი, რომლებმაც მიღეს კომპენსაციები, ასევე 2014 წლის 1 დეკემბერს 39 შტატგარეშე თანამშრომელს შეუწყდათ  ხელშეკრულება.

„საჯარო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად ყველა ვაკანტური თანამდებობა უნდა შევსებულიყო კონკურსის წესით 1 იანვრამდე, გამგეობის მიერ მომზადდა თითეულ შტატზე სამუშაოთა აღწერილობა, საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის დებულება, საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის  ბრძანებით შეიქმნა საკონკურსო-საატესტაციო კომისია და კომისიის სამდივნო. კომისიამ უზრუნველყო კონკურსის გამოცხადება 50 ვაკანტურ თანამდებობაზე და მისი შემდგომი ეტაპების (განცხადებების გადარჩევის, ტესტირების და გამარჯვებულის გამოვლენისათვის საჭირო ღონისძიებების) მომზადება და შედგენა.

კონკურსების შედეგად, რომელიც გამოცხადებული იქნა ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის მიერ სამ ეტაპად, პირველ და მეორე ეტაპზე გამარჯვებულად გამოვლინდა გამგეობიდან რეორგანიზაციის შედეგად განთავისუფლებული 20 თანამშრომელი, ასევე 20 თანამშრომელი, რომლებიც რეორგანიზაციის შემდეგ დარჩნენ გამგეობაში და ასრულებდნენ მოვალეობის შემსრულებლის ფუნქციას, კომისიამ გამარჯვებულად გამოავლინა და შესაბამიად გამგეობაში დაინიშნა 8 პიროვნება, რომლებიც დასაქმებული არ იყვნენ გამგეობაში.

დღეის მდგომარეობით 4 ვაკანტურ თანამდებობაზე კონკურსის პირველი და  მეორე ეტაპი ჩატარდა, უახლოეს მომავალში ჩატარდება მესამე ეტაპი და საკონკურსო-საატესტაციო კომისიის მიერ გამოცხადდება გამარჯვებული.

„საჯარო სამსახურის შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად გამგეობაში დასაქმებულ ყველა მოხელეს ევალებოდა ატესტაცია გაეარა 2014 წლის 1 ივლისამდე, გამგეობამ უზრუნველყო ატესტაციასთან გასატარებელი ღონისძიებების გეგმა-გრაფიკის შედგენა, ატესტაციას დაექვემდებარა სულ 27 მოხელე, რომელთაგანაც 25 წარმატებით გაიარა ატესტაცია, ხოლო 2 მოხელე განთავისუფლდა ატასტაციის უარყოფითი შედეგების გამო და დღეის     მდგომარეობით მუშაობენ მოვალეობის შემსრულებლებად, რომლებმაც მუნიციპალიტეტის მიერ გამოცხადებულ კონკურსებში მიიღეს  მონაწილეობა.

2014 წლის 31 დეკემბერს და 2015 წლის 10 იანვარს „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ და „სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ’’ საქართველოს კანონის შესაბამისად განთავისუფლდა სახანძრო-სამაშველო სამსახურის 36 შტატში დასაქმებული და 6 შტატგარეშე თანამშრომელი. გატარდა სახანძრო-სამაშველო სამსახურის ლიკვიდაციასთან დაკავშირებული ყველა ღონისძიება.

2015 წლის 28 მაისის საკრებულოს სხდომაზე გატანილი იქნა ეკონომიკის, ქონების მართვისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის რეორგანიზაციასთან დაკავშირებული ყველა პროექტი, ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015 წლის 28 მაისის №49 განკარგულების შესაბამისად დამტკიცდა ცაგერის მუნიციპალუიტეტის გამგეობის ახალი საშტატო ნუსხა, სადაც ეკონომიკის, ქონების მართვის და ინფრასტრუქტურის განვითარების  სამსახური  გაიყო და ჩამოყალიბდა  ორ სამსახურად: ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური და კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის  განვითარების სამსახური. დღეის მდგომარეობით გამგეობა შედგება 9 სამსახურის და 16 განყოფილებისაგან.

გამგეობის მიერ ხორციელდება  მუნიციპალიტეტის კანონიერი ინტერესების დაცვა სამართლებრივ ურთიერთობებში, სახელმწიფოებრივ ორგანოებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან. სასამართლოს წარმოებაში იყო  8 საქმე, აქედან 4 გამგეობის სასარგებლოდ დამთავრდა,  4 საქმის განხილვა გრძელდება.

ახალი „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით’’ მნიშვნელოვნად გაიზარდა გამგეობის როლი და ფუნქციები, შტატების მნიშვნელოვანი შემცირების ფონზე აუცილებელი შეიქმნა ა(ა)იპ-ების შექმნა და მათზე ფუნქციების გადანაწილება. დღეის მდგომარეობით მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 23 ა(ა)იპ.

გამგეობისა და საკრებულოს ორგანიზებით ყოველთვიურად მზადდება საინფორმაციო ბიულეტენი „ლეჩხუმი’’, რომელიც რიგდება გამგებლის წარმომადგენლების მეშვეობით მოსახლეობაში და ასევე ურიგდებათ გამგეობის თანამშრომლებს, ხდება მნიშვნელოვანი ღონისძიებების დასურათება.

გამგეობის მიერ მომზადდა და საკრებულოზე იქნა გატანილი 2014 წლის ივლისიდან 2015 ივლისამდე  66  დადგენილებისა და  103  განკარგულების პროექტი.

დიდი ყურადღება  ექცევა მოქალაქეთა გულისხმიერ მიღებას, შემოსული განცხადებების რეგისტრაციას, ინდექსაციას და მათი ადრესატამდე დაყვანის პროცესს, რათა დროულად მოხდეს  შემოტანილი დოკუმენტების შესრულება და პასუხის გაცემა.

2014 წლის ივლისიდან 2015 წლის ივლისამდე მუნიციპალიტეტის გამგეობაში შემოსულია სულ 3 981 (1705+2276) განცხადება. განცხადებათა დიდი ნაწილი  ეხება ერთჯერად    მატერიალურ    დახმარებებს.    საანგარიშო   წლებში   შემოსული   1 626

განცხადებიდან (461+1165) დაკმაყოფილებულია  1 348 განცხადება, ობიექტური მიზეზების გამო უარი ეთქვა 278 განმცხადებელს.

2014-2015 წლებში საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით მოგვმართა 34 ორგანიზაციამ და მოქალაქემ. საჯარო ინფორმაცია ყველა მთხოვნელზე დაუყოვნებლივ იქნა გაცემული. ამ კუთხით ჩვენი მუშაობა სამაგალითოდ იქნა მიჩნეული და  ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მიერ გადმოგვეცა წამახალისებელი სიგელი.

მოქალაქეთა განცხადებებისა და სოფლის წარმომადგენლების მოხსენებითი ბარათების დიდი ნაწილი ეხება სოფლის კეთილმოწყობისა და სასოფლო გზების შეკეთების საკითხებს. ამ მიმართებით საანგარიშო წელში 264 (121+143) განცხადებაა შემოსული და შესწავლილი, შედგენილია დეფექტური აქტები, დიდი ნაწილი ამ განცხადებებისა შესრულებულია, ნაწილი კი   აყვანილია კონტროლზე და თანხის მოძიებისთანავე დაკმაყოფილდება.

დასაქმებაზე 2014 წელში შემოსულია 151 განცხადება, 2015 წელში კი 233 განცხადება, ანუ სულ 384 განცხადება, აქედან დაკმაყოფილებულია 285, დანარჩენი 99 კი აყვანილია კონტროლზე. გამგეობის მიერ მათთვის შეთავაზებული იქნა სოციალური მომსახურეობის სააგენტოს მიერ სხვადასხვა  სამსახურებზე გამოცხადებულ კონკურსში მონაწილეობა.

სტიქიური მოვლენებისაგან და სხვა სახის დაზიანებების თაობაზე შემოსულია მიმდინარე საანგარიშო წელში 141 (59+82) განცხადება, რომლებიც შესწავლილია და შეძლებისდაგვარად გაეწიათ დახმარება.

ადგილობრივი ორგანიზაციებიდან შემოსულია 1 153  (458+695) განცხადება, ხოლო მთავრობიდან, სამინისტროებიდან, გუბერნიიდან და რაიონსგარე ორგანიზაციებიდან 730 (313+417) კორესპოდენცია, რომელთაგან უმრავლესობა პასუხგაცემულია.

სისტემატურად ტარდება გამგებლის წარმომადგენლებთან თათბირი და მაათზე დავალებების გადაცემა.

საქართველოს მთავრობის ხელშეწყობით „მცირემიწიან ფერმერთა 2015 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების  ხელშეწყობის პროექტით’’ ისარგებლა ცაგერის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებმა   7 247   მიწათმოსარგებლემ,   სოფლის   მეურნეობის   სამინისტროსთან შექმნილი პროექტების მართვის სააგენტოს მიერ გადმოცემული იქნა მუნიციპალიტეტის გამგეობაზე  4 183 სახნავი ბარათი, გამგეობამ უზრუნველყო აღნიშნული ბარათების მოსახლეობაზე დარიგება. 4 183 სახნავი ბარათის მფლობელიდან 3 416 ბენეფიციარმა სპეციალური კოდით დააბრუნა ბარათი, რომლის სანაცვლოდ მოსახლეობამ მიიღო აგრო ქულები.

გამგეობა მთლიანად იყო ჩართული შემოდგომაზე რთველთან დაკავშირებულ  საკითხებში, გასულ წელს  სულ სხვადასხვა კომპანიების მიერ მიღებული იქნა 424 ტონა ყურძენი, მათ შორის 320 ტონა თეთრი და 124 ტონა წითელი ჯიშის ყურძენი. ასევე  გამგეობის მიერ ორგანიზება გაეწია საგაზაფხულო სამუშაოების მიმდინარეობას, რათა დროულად და აგროვადებში  ჩატარებულიყო ხვნა-თესვის პროცესი. 2015 წელს მოხნული და დათესილი არის 1025 ჰა.მიწის ნაკვეთი. თუ ბუნების ჭირვეულობამ ხელი არ შეუშალა მიმდინარე წლის მოსავლის მოვლა-დაბინავების საქმეს ჯერ-ჯერობით ყოველმხრივ დამაიმედებელი მონაცემებია და გამგეობა ცდილობს აქედანვე მოიძიოს ყურძნის და ხილის მიმღები ფირმები, რომ გლეხმა შეძლოს მისი შრომის ნაყოფიდან გარკვეული შემოსავალი მიიღოს.

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის’’ ამოქმედების შემდეგ ტერიტორიულ ორგანოს რწმუნებული შეიცვალა გამგებლის წარმომადგენლით, რომელთაც კანონით არ აქვთ ბეჭედით სარგებლობის უფლება, გამგეობის დებულების შესაბამისად ყველა ის ცნობა (ცნობა საცხოვრებელი    ადგილის     შესახებ,    ოჯახური    შემადგენლობის,    საქონლის ადგილწარმოშობის) გაიცემა გამგეობის საშუალებით, დღეის მდგომარეობით სულ გაცემულია 316 სხვადასხვა ტიპის ცნობა.

გარემოს დაცვის სამინისტროს სატყეო-სააგენტოს დავალებით მომზადდა მუნიციპალიტეტში მცხოვრები შეშით მოსარგებლეთა სიები, რომელიც დროულად იქნა მიეწოდებული  შესაბამის სააგენტოზე.

აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ  მუნიციპალიტეტი გეგმავს ვებგვერდის შექმნას, სადაც განთავსებული იქნება მუნიციპალიტეტში განხორციელებული მნიშვნელოვანი სიახლეები.

2015 წლიდან კანონმდებლობაში მომხდარი ცვლილებების გათვალისწინებით საბიუჯეტო პროცესის რეგულირება ხდება „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსში’’ შეტანილი  ცვლილებების მიხედვით. დამკვიდრდა ახალი ცნებები, შეცვლილია კოდექსით დარეგულირებული პროცედურები. 2015 წლის 1 იანვრიდან ადგილობრივი თვითმმართველობები შეუერთდნენ საჯარო ფინანსების მართვის ერთიან საინფორმაციო სისტემას, შესაბამისად ადგილობრივ დონეზე სახაზინო და საბიუჯეტო     აქტივობები     ელექტრონული     წესით      ხორციელდება    შესაბამისი მოდულების საშუალებით. („ბიუჯეტის მართვის ელექტრონული სისტემა’’ და „სახელმწიფო ხაზინის ელექტრონული მომსახურების სისტემა’’), აღნიშნულთან გამგეობის თანამშრომლებმა შესაბამისი სწავლება გაიარა ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში და სახელმწიფო ხაზინაში, გაკეთდა შესაბამისი დაშვებები ელექტრონულ სისტემაში მუშაობასთან დაკავშირებით. ამჟამად სისტემა კომპლექსურად და გამართულად მუშაობს, რაც შეეხება ბუღალტრულ აღრიცხვას, იგი ამჟამად წარმოებს ე.წ. „ქაღალდის ვერსიით’’. აღრიცხვის წარმოებისათვის, შეძენილია პროგრამა „ორისი’’. გამგეობის  თანამშრომელი ჩართულია შესაბამის სწავლებაში. მნიშვნელოვანი სიახლეა ის გარემოება, რომ 2016 წლის 1 იანვრიდან მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული  ა(ა)იპ-ები ბიუჯეტის ელექტრონული სისტემით მართვაზე გადავლენ, რაც მუნიციპალიტეტის მხრიდან გარკვეული ღონისძიებების გატარებას გულისხმობს.

უნდა აღინიშნოს წელს მუშაობას შეუდგა მუნიციპალიტეტის შიდა აუდიტის სამსახური და დამტკიცებული გეგმის შესაბამისად ახდენს ბიუჯეტით დაფინანსებული ორგანიზაციების აუდიტორული შემოწმების განსაზღვრულ პერიოდში  შემოწმებულია  10 საბიუჯეტო დაწესებულება და ორგანიზაცია – მართალია რაიმე არსებით დარღვევებს ადგილი არ ჰქონია, მაგრამ არის ზოგადი ხასიათის დარღვევები და ნაკლოვანებები,  კერძოდ საშტატო   განრიგის განსაზღვრა და სახელფასო ფონდი შეუთანხმებელია გამგეობასთან, დარღვეულია „ბუღალტრული  აღრიცხვის  შესახებ’’  ბიუჯეტის დაფინანსებაზე  მყოფი ორგანიზაციების ინსტრუქცია საწვავის ხარჯვის ჩამოწერის მიზანშეწონილობის შესახებ და  სამივლინებო ხარჯების ანაზღაურების შესახებ.

გამგეობა გარკვეულ მუშაობას აწარმოებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში წვევამდელთა გაწვევის უზრუნველსაყოფად, გასული  წლის შემოდგომაზე საშემოდგომო გაწვევის წვევამდელთა რაოდენობა განისაზღვრა 10 წვევამდელით, რომელიც შესრულდა 100%-ით, ხოლო საგაზაფხულო გაწვევა განისაზღვრა 3 წვევამდელით და ჩაირიცხა 4 წვევამდელი, ზღვრული ასაკის შესრულების გამო 2005 წელს რეზერვში ჩაირიცხა 40 რეზერვისტი.

მუნიციპალიტეტის შესაძლებლობიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი ღონისძიებები ხორციელდება ახალგაზრდობის გონივრული დასვენების, გართობის და  სპორტულ გამაჯანსაღებელი საქმიანობის ამაღლების კუთხით, ამ მიზნით ბიუჯეტში გათვალისწინებულია 18 5000 ლარი.

სასიხარულოა, რომ ინტელექტუალურ თამაშებში რა, სად, როდის! მუნიციპალურ  ტურნირში გამარჯვებულმა ცაგერის საჯარო სკოლის გუნდმა მოიპოვა რეგიონების ჩემპიონობა და საქართველოს 2015 წლის ჩემპიონატში ქვეყნის 78 გუნდს შორის  II (საპრიზო) ადგილი დაიკავა, წარმატებული გუნდი გამგეობამ დააჯილდოვა  – 1 400 ლარით.

მაღალ დონეზე მოეწყო მაქსიმობის დღესასწაული და „ლადოობა 2014’’, ორგანიზება გაეწია „ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალი 2015’’-ში რეგიონალურ ტურში ქ.ამბროლაურში 30 ივნისს მუნიციპალიტეტის ფოლკლორული კოლექტივებისა და ხალხური რეწვის ოსტატების მონაწილეობას.

ესთეტიკური აღზრდის ცენტრთან არსებულმა ბავშვთა ქორეოგრაფიულმა ანსამბლმა „ლეჩხუმმა’’ წარმატებული გასვლები ჩაატარა ევროპის ქვეყნებში, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ქორეოგრაფიული კოლექტივი მიწვეულია სტამბულში ფოლკლორის საერთაშორისო ფესტივალზე.

ახალგაზრდობის დიდი ნაწილი დაკავებულია სპორტით. ეწყობა შიდა მუნიციპალიტეტის პირველობები და ტურნირები სპორტის სხვადასხვა სახეობებში, აღსანიშნავია თამაზ გოლეთიანის სახელობის ტურნირი ფრენბურთში ვაჟთა გუნდებს შორის, შეჯიბრებები ჭიდავში და შაშში, ტურნირები მინი ფეხბურთში ქ.ცაგერის უბნებისა და სოფლის გუნდებს შორის.

ა(ა)იპ საფეხბურთო კლუბი ცაგერი წარმატებით გამოვიდა ფრენბურთში საქართველოს 2014-2015 წელს ეროვნულ ჩემპიონატში და ვაჟთა შორის დაიკავა საპრიზო III ადგილი. ძიუდოში ქვეყნის ჭაბუკთა  პირველობებში საერთშორისო და რესპუბლიკურ ტურნირებში მოპოვებული იქნა 3 ოქროს, 4 ვერცხლის, 9 ბრინჯაოს მედალი. ქართულ ჭიდაობაში კი 5 ოქროს, 7 ვერცხლის, 9 ბრინჯაოს მედალი.

სექტემბრის თვეში ცაგერმა უმასპინძლა საქართველოს ზონალურ პირველობას ქართულ ჭიდაობაში, რამაც დიდი ინტერესი გამოიწვია.

უნდა აღინიშნოს, რომ კრივის და ორთბრძოლების სახეობებში მუნიციპალიტეტს ჰყავს 1 ჩემპიონი და 2 პრიზიორი.

ყოველივე ზემოთ ჩამოთვლილის შესახებ უმნიშვნელოვანეს მოვლენად უნდა ჩაითვალოს ქ.ცაგერში სპორტის სასახლის მშენებლობა, რომელიც მიმდინარე წელს უნდა დაიწყოს.

გვაქვს ხარვეზები ტურიზმთან დაკავშირებით, მაშინ, როცა ლეჩხუმი თავისი ბუნებით და უნიკალური ღვინოებით ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია ტურიზმის განვითარებისათვის, ჯერ-ჯერობით ამ კუთხით გაწეული მუშაობა  ვერ აკმაყოფილებს მოთხოვნებს, არ არის  სასტუმროს ქსელი და ნაკლები ურთიერთობები ტურ ოპერატორებს, რომ ზემო სვანეთიდან წამოსული ტურისტი შეჩერდეს ლეჩხუმში და გაიცნოს ლეჩხუმის ღიორსშესანიშნაობები და ბუნებრივი  საინტერესო ადგილები, მუშაობა ამ კუთხით დაწყებულია, მაგრამ მეტია საჭირო.

ბატონო დეპუტატებო, მართალია სამედიცინო მომსახურება და სამკურნალწამლო საშუალებებით მოსახლეობის უზრუნველყოფა გამგეობის უშუალო საქმიანობის სფერო არ არის, მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტროს თხოვნით გამგეობამ ივნისის თვეში განახორციელა მუნიციპალიტეტში შემავალი ამბულატორიებისა და საფერშლო პუნქტების მონიტორინგი, თითქმის ყველა ამბულატორიაში ერთნაირი პრობლემებია, მოუწესრიგებელია მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა, არც ერთ ამბულატორიაში არ არის ელექტრო ენერგია, სამედიცინო პუნქტები ამორტიზირებულია და ავადმყოფთა მომსახურება ფაქტიურად შეუძლებელია. თითქმის    ყველა    სოფელში   (გარდა   ჩქუმ-ქულბაქისა)   ექიმის   მომსახურებით მოსახლეობა კმაყოფილია,  დეპუტატებს გთხოვთ თანადგომას და გვინდა თქვენი მხარდაჭერით ექიმების მომსახურების ხარისხით ადგილზე გასვლა და დანიშნულ დღეებში ადგილზე ყოფნა თქვენც გააკონტროლოთ, ვინც სამუშაოს არ ასრულებს მათ მიმართ დაისვას საკითხი ჩვენს წინაშე და ეცნობოს სამინისტროს.

იმედს გამოვთქვამ, რომ ჩვენს მიერ წარმოდგანილი მუშაობის ანგარიში და თქვენს მიერ მუნიციპალიტეტის წინაშე მდგარი  პრობლემების გადაწყვეტის თქვენეული ხედვები კიდევ უფრო დაგვეხმარება  საკითხების ოპერატიულად გადაწყვეტის და მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის, როგორც სოციალური ისე ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯოობესებაში.

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის   გამგებელი:                                   რ.ბენიძე