სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის ოყურეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელდა მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აგეგმვა/აზომვა

მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აგეგმვა/აზომვა „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, განხორციელდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის ოყურეშის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აგეგმვა/აზომვა, მომზადდა საკადასტრო რუკები, მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეთა/საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლების მქონე პირთა და მოსარგებლეთა მონაცემების მითითებით. ზემოაღნიშნული მონაცემები, საჯაროდ გამოცხადდა საჯარო რეესტრის 2023 წლის 13 მაისის  N 101839 გადაწყვეტილებით http://იხილეთ მეტი

სიახლეები