გასაჩივრების წესი

 
ადმინისტრაციული საჩივარი წარდგენილი უნდა იქნეს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნების ან ოფიციალური წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერთან, ხოლო მერის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ცაგერის რაიონულ სასამართლოში გამოქვეყნების ან ოფიციალურ წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ცაგერის რაიონულ სასამართლოში.

სიახლეები