ქონების პრივატიზების გეგმა

ახალი საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმა არსებული მდგომარეობით დამტკიცებული არ არის.