მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება