2023 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში