დიალიზზე დამოკიდებულ პაციენტთა დახმარება

1. ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული და მუდმივად მცხოვრები, დიალიზზე დამოკიდებული პაციენტი  ფინანსდება ყოველთვიურად  და დახმარების  მოცულობა განისაზღვრება თვეში  150 (ას ორმოცდაათი) ლარის ოდენობით, ტრანსპორტის  ხარჯებისათვის  იმ  ქალაქში , სადაც სარგებლობს  სახელმწიფო დაფინანსების  პროგრამით  ,,დიალიზი  და  თირკმლის  ტრანსლაცია“.
2. პროგრამაში ჩართვის  მსურველებმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინონ:     
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) ცნობა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ფორმა –№100/ა იმ სამედიცინო დაწესებულებიდან, სადაც უტარდება დიალიზი;
დ) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში;
ე) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

სიახლეები