ხანდაზმულთა ფულადი დახმარების პროგრამა

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი ფინანსური დახმარება მიეცემა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ ყველა ხანდაზმულ მოქალაქეს, რომელთა ასაკი განისაზღვრება 90 წელს ზევით.
2. დახმარების თანხა განისაზღვრება 90  წლიდან- 95 წლამდე 200 ლარის ოდენობით,  95-დან 100-წლამდე 250 ლარი,  100 წლიდან  ზევით 300 ლარის ოდენობით.
3. მუნიციპალიტეტში წარსადგენი დოკუმენტებია:
ა)  ხანდაზმულის ან მისი ოჯახის წევრის  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე.
ბ) განმცხადებლის   პირადობის მოწმობის ასლი.
გ) ხანდაზმულის პირადობის მოწმობის ასლი.
დ) განმცხადებლის  საბანკო ანგარიში.
ე)  მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის  სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

სიახლეები