საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე პასუხისმგებელი პირები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის
ხელმძღვანელი ზურაბი ხეცურიანი
ტელ: 599 18 24 25  ელ. ფოსტა:  tsagerimeria@gmail.com
 
 
 
ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
საკრებულოს აპარატის უფროსი გოჩა მეგრელი
ტელ: 599 56 07 56   ელ. ფოსტა:  tsagerisakrebulo@gmail.com

სიახლეები