სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში 2022 წლის  2 დეკემბერს ქონების მართვისა და ბუნებრივი რესურსების კომისიის სხდომა გაიმართა. სხდომას  ხელმძღვანელობდა კომისიის თავმჯდომარე ზაზა  ყურაშვილი.

სხდომაზე განიხილეს საკითხები:

  •  ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების, სოფ. ზარაგულაში (/89.01.21.001.01/500. 19.63 კვ.),  სოფ. ლაილაშში (/ 89.05.27.132.01/500.  40.59კვ.),  სოფ. ლასურიაშში (/ 89.08.25.064.  200 კვ.) მდებარე ამბულატორიების    სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსთვის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.   
  •   ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში  არსებული ქონების სოფ. ალპანაში (ს/კ 89.14.28.018 98.54კვ.მ), სოფ.ზედა ლუხვანოში - (ს/კ 89.01.24.006 75,76კვ.მ), სოფ. ნაკურალეშში (ს/კ 89.13.21.003 33,28კვ.მ),  სოფ. წილამიერში - ს/კ 89.04.24.004  17კვ.მ), სოფ. ოყურეშში - ს/კ 89.11.21.020   78,54კვ.მ), სოფ. ქორენიშში (ს/კ 89.15.23.036  18კვ,მ), სოფ. ნასპერში (ს/კ 89.07.22.008  19,38კვ.მ),  სოფ. უცხერში (ს/კ89.07.21.022   34,85კვ.მ), სოფ. ჩქუმში (ს/კ 89.09.24.008 19.20კვ.მ), სოფ. ღვირიშში (ს/კ 89.07.24.003  მე-2 შენობა - 68კვ.მ ),  სოფ. ცხუკუშერში (ს/კ 89.13.22.002   26.24კვ.მ), სოფ. აღვში (ს/კ 89.12.23.002 მე-2 შენობა 34კვ.მ) მდებარე ამბულატორიების პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებ  (უსასყიდლო უზუფრუქტი)   ა(ა)იპ - საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგისათვის გადაცემის შესახებ.
  •  ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ქ. ცაგერში, შოთა რუსთაველის ქ. №43-ში მდებარე შენობის (ს/კ 89.03.23.006) პირდაპირი  განკარგვის წესით  სარგებლობის უფლებით (უსასყიდლო უზუფრუქტი) არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირისთვის ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის კულტურის ცენტრისთვის“ (ს/ნ 442569105)  გადაცემის  შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის თაობაზე.
  •  ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების-არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე, საკადასტრო კოდით - 89.03.24.001 მდგომი მუსიკალური სკოლის შენობის ნაწილის ფართით - 15.00 კვ.მ. (მისამართი: ქ. ცაგერი, რუსთაველის ქ. 39) კომერციული საქმიანობისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემის შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე.
  •  ცაგერის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების სოფელ გაგულეჩში მდებარე არასასოფლო - სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (საერთო ფართი - 6327.00 კვ.მ. ს/კ 89.04.30.192; ნაკვეთის წინა ნომერი: 89.04.30.093)  1000,00 კვ. მ. ფართის კომერციული საქმიანობისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით - იჯარით გადაცემის შესახებ ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის  მიცემის თაობაზე.
  •  ცაგერის მუნიციპალიტეტის ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში შეტანილი ქ. ცაგერში, თამარ მეფის ქ. №28-ში  ძველი პოლიციის შენობის პირველ სართულზე  მდებარე  96, 25 კვ.მ ფართის (ს/კ89.03.22.014 01/501) ელექტრონული აუქციონის ფორმით პრივატიზებისას საწყისი საპრივატიზაციო საფასურის განსაზღვრის შესახებ.
  •  ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების 2022 წლის საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 04 მაისის 24 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

დამსწრეებმა მხარი დაუჭირეს საკითხებს.