ინფორმაცია მერის უნდობლობის შესახებ

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 51-ე მუხლის შესაბამისად, 2017-2023 წლის 31 აგვისტოს ჩათვლით ცაგერის  მუნიციპალიტეტის მერის  უნდობლობის საკითხი არ დასმულა.

სიახლეები