პროფესიული სასწავლებლებში სწავლის მსურველ მოქალაქეთა ხელშეწყობის მიზნით ფულადი დახმარების პროგრამა

1. დახმარება განისაზღვროს ორ ეტაპად: სასწავლებელში ჩარიცხვის დროს შვიდ თვემდე სწავლის კურსის შემთხვევაში 300 – ლარის ოდენობით, ხოლო დამთავრების შემდეგ – 700 ლარის ოდენობით; შვიდ თვეზე მეტი სწავლის შემთხვევაში ჩარიცხვისას მიიღებს 300 ლარს, ხოლო დამთავრებისას 1700 ლარს.
2. მუნიციპალიტეტში წარსადგენი დოკუმენტებია:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) საბანკო ანგარიშის ნომერი;
დ) ცნობა აკრედიტირებულ პროფესიულ სასწავლებელში ჩარიცხვის შესახებ (დიპლომის ასლი-დამთავრების დროს დამოწმებული ნოტარიულად);
ე) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსი.

სიახლეები