სამხედრო გაწვევა და რეგისტრაცია

საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად საქართველოს დაცვა სამხედრო ვალდებულების მოხდა საამისო უნარის მქონე ყველა მოქალაქის მოვალეობაა. სამხედრო ვალდებულების მოხდის ფორმა განისაზღვრება კანონით (საქართველოს კანონი სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ)                                                                                                                                                                                                          
სამხედრო ვალდებულება ითვალისწინებს:
ა)სამხედრო აღრიცხვას.                                                                                                                                                                              
ბ)სამხედრო სამსახურისათვის მომზადებას    
გ)სამხედრო სამსახურს.                                                                                                                                                                                         
დ)რეზერვს.                                                                                                                                                                                                              
სამხედრო სამსახურის გავლას ექვემდებარება 18-დან 27-წლამდე ასაკის პირი რომელიც იმყოფება ან ვალდებულია იმყოფებოდეს წვევამდელთა სამხედრო აღრიცხვაზე და არ აქვს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევისგან განთავისუფლების (საქ. კანონი მუხლი 29) ან გაწვევის გადავადების საფუძველი (მუხლი 30) . გამწვევი კომისია უფლებამოსილია „ არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებულ შემთხვევაში და დადგენილი წესით მოქალაქის შესაბამისი განცხადების საფუძველზე გამოიტანოს დასკვნა.   პირის სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის შესახებ გადაწყვეტილება მიღებული შეიძლება იქნეს მხოლოდ 18 წლის შესრულების შემდეგ. სამხედრო სავალდებულო სამსახური შეიძლება მოხდილი იქნეს საკონტრაქტო სამსახურის ან საკონტრაქტო (პროფესიული) სამხედრო სამსახურის სახითაც, სადაც ჩარიცხვა ხდება შესაბამისი შერჩევისა და მოთხოვნების დაკმაყოფილების შემდეგ.                                                                                                                                                              ვადიანი სამხედრო სამსახურის ვადა შეადგენს 12 თვეს. სამხედრო ვალდებულების მოსახდელად წვევამდელის სამხედრო სამსახურში გაწვევა ხდება წელიწადში ორჯერ - გაზაფხულსა და შემოდგომაზე, საქართველოს მთავრობის დადგენილების საფუძველზე.                                                                                                                                  
ცაგერის მუნიციპალიტეტში 2018 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით სამხედრო აღრიცხვაზე იმყოფებოდა 513 წვევამდელი, კანონის 30-ე მუხლით გადავადებით სარგებლობდა 264 წვევამდელი, არ მოხერხდა დაუწყება 48 წვევამდელზე, ექვემდებარებოდა გამოცხადებას 201 წვევამდელი.2018 წლის საგაზაფხულო გაწვევა განხორციელდა 2018 წლის 26 იანვრიდან 2018 წლის 30 ივნისამდე. სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2018 წლის საგაზაფხულო გაწვევის პერიოდში გასაწვევ საქართველოს კანონის „სამხედრო ვალდებულების და სამხედრო სამსახურის შესახებ“30-ე მუხლის სხვადასხვა პუნქტებით გადავადდა 60 წვევამდელი.                                                                                          
2018 წლის 30 ივნისის მდგომარეობით სამხედრო აღრიცხვაზე იმყოფება 528 წვევამდელი კანონის 29 მუხლით გადავადდა 14, 30-ე მუხლით 212 წვევამდელი, ექვემდებარება გამოძახებას 302 წვევამდელი. 2018 წლის საშემოდგომო გაწვევა ხორციელდება 2018 წლის 13 აგვისტოდან 2018 წლის 29 დეკემბრამდე.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 2018 წლის საშემოდგომო გაწვევის პერიოდში გასაწვევ წვევამდელთა რაოდენობა განისაზღვრა 12 წვევამდელით, დღეის მდგომარეობით ჩარიცხულია 6 წვევამდელი. კანონის 30-ე მუხლის სხვადასხვა პუნქტებით გადავადდა 11 წვევამდელი.                                                                                                                                                                                                         
პირველად სამხედრო აღრიცხვაზე აყვანას ექვემდებარებიან 17 წლის მოქალაქეები, მათი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით, ხოლო იმ პირის სამხედრო აღრიცხვა რომელსაც არ აქვს რეგისტრაციის ადგილი ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით,2018 წლის მარტის თვეში ჩატარებული იქნა 2001 წელში დაბადებული ჭაბუკების აღრიცხვა, აღრიცხვაზე აყვანილი იქნა 41 ჭაბუკი.                                                                                                                                                                                                        
საქართველოს მთავრობის 2018 წლის 29 მაისის N276 დადგენილების საფუძველზე 1991 წელს დაბადებული 48 წვევამდელი ჩაირიცხა რეზერვში.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

სიახლეები