სამართლებრივი აქტები რომლებიც უშვალოდ არის დაკავშირებული მუნიციპალიტეტის საჯარო დაწესებულების საქმიანობასთან

მერის ბრძანებები

საჯარო მოსამსახურეთა /მოხელეთა/ ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ მერიის შინაგანაწესი პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ

ვრცლად

კანონები

საქართველოს კონსტიტუცია ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი ევროპული ქარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ

ვრცლად

მერიისა და სამსახურის დებულებები

მერიის დებულება ადმინისტრაციული სამსახურის დებულება სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის დებულება განათლების, კულტურის და სპორტის სამსახურის დებულება ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის დებულება სამხედრო აღრიცხვის...

ვრცლად

    სიახლეები