მრავალშვილიანი ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა

1.მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან წელიწადში ერთხელ  გაიცემა შემდეგი სახის ერთჯერადი დახმარება:
ა) ტყუპი ახალშობილების შეძენის  შემთხვევაში გაიცემა თანხა 500 ლარის ოდენობით.
ბ) სამი ტყუპის შემთხვევაში - 1000 ლარი.
2. მრავალშვილიანი ოჯახების, რომელსაც ჰყავს 4 და მეტი 18 წლამდე  ასაკის შვილი,  დახმარება განისაზღვროს ყოველთვიურად 100 ლარის ოდენობით(სრულწლოვანების მიღწევამდე).
3. დახმარების მიმღებმა პირმა - მშობელმა მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს:
ა)  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე.
ბ)  ახალშობილის და მისი და-ძმების დაბადების მოწმობის ასლები.
გ)  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი.
დ) ქორწინების მოწმობის ასლი.

ე)  განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.

სიახლეები