წარმატებული სტუდენტების წახალისება

1. სტუდენტთა წამახალისებელი დახმარება გაიცეს საქართველოს ტერიტორიაზე არსებულ პირველ და მეორე საფეხურზე ავტორიზებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხულ მაღალი აკადემიური მოსწრების სტუდენტებზე.
2. წახალისება მიეცემათ სტუდენტებს წელიწადში ერთხელ, ერთი სასწავლო წლის განმავლობაში, რომლებსაც მიღებული აქვთ შეფასება 91 ქულა და მეტი . თანხა წელიწადში შეადგენს 400 ლარს, ხოლო სოციალურად დაუცველის, ობლისა და მრავალშვილიანი ოჯახების სტუდენტების დახმარება წელიწადში 600 ლარს.
3. დახმარების მისაღებად სტუდენტმა კომისიას უნდა წარუდგინოს:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის შუამდგომლობა;
გ) ორი რეკომენდაცია ფაკულტეტის ლექტორისა და დეკანატისაგან;
დ) აკადემიური მოსწრების ფურცელი;
ე) საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
ვ) ადგილობრივ რესპუბლიკურ და საერთაშორისო კონკურსებში მიღებული ჯილდოები, დიპლომები, სერთიფიკატები, სიგელები-არსებობის შემთხვევაში;
ზ) დევნილის შემთხვევაში ცნობა რეგისტრაციის შესახებ;
თ)პირადი საბანკო რეკვიზიტები;
ი) სოციალურად დაუცველმა, ობოლმა და მრავალშვილიანი ოჯახების სტუდენტებმა, დამატებით უნდა წარმოადგინონ დოკუმენტაცია (სარეიტინგო ქულა, მშობლის გარდაცვალების მოწმობა, მრავალშვილიანი ოჯახის დამადასტურებელი ცნობა და ა.შ.);
კ) მაღალმთიანობის სტატუსი.
4. ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში 2021 -2022 სასწავლო წლის პირველი და მეორე სემესტრის შედეგების შესახებ ინფორმაცია დახმარების მისაღებად წარმოდგენილ უნდა იქნეს არაუგვიანეს 2022 წლის 30 სექტემბრამდე.
5. პროექტი ითვალისწინებს უმაღლესი განათლების პირველი და მეორე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ, საუკეთესო აკადემიური შედეგების მქონე სტუდნტების წახალისებას.
6. ერთიან ეროვნულ გამოცდებში მიღებული 100% გრანტის მქონე სტუდენტებისთვის ერთჯერადი ფინანსური წახალისება, ცაგერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული საჯარო და კერძო სკოლის კურსდამთავრებულთათვის, რომლებიც ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხონ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში და მოიპოვოს სახელმწიფო გრანტის 100%. ერთ კურსდამთავრებულზე გასაცემი ჯილდო არაუმეტეს 1000 ლარისა .
7. წარმოსადგენი საბუთები:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) საქართველოს მოქალაქის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
გ) დევნილის შემთხვევაში ცნობა რეგისტრაციის შესახებ;
დ) მაღალმთიანობის სტატუსი;
ე) პირადი საბანკო რეკვიზიტები;
ვ) ამონაწერი 100% გრანტის მოპოვების შესახებ.

სიახლეები