შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მატერიალური დახმარების პროგრამა

.  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0-დან 18-წლამდე ასაკის ბავშვების ფინანსური დახმარება შეადგენს 300 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენისას:

ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე (მეურვე ან მშობელი);

ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

დ) ბავშვის დაბადების ან პირადობის მოწმობის ასლი;

ე) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში;

ვ) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის  სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

2. ამ მუხლით მოსარგებლე ოჯახებს შეუძლიათ ისარგებლონ მეორედ მე-8 მუხლის პირველი, მეორე, მესამე პუნქტები და მე-5 მუხლით.

სიახლეები