შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების მატერიალური დახმარების პროგრამა

1. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე 0- დან 18- წლამდე ასაკის ბავშვების ფინანსური დახმარება შეადგენს 250 ლარს და გაიცემა ერთჯერადად შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენისას:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე (მეურვე ან მშობელი).
ბ) განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი.
გ) შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.
დ) ბავშვის დაბადების ან პირადობის მოწმობის ასლი.
ე) განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.
ვ) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

სიახლეები