დაკრძალვასთან დაკავშირებული სარიტუალო მომსახურების დაფინანსების პროგრამა

1.  ადგილობრივი ბიუჯეტიდან ანაზღაურდება შემდეგი სახის სარიტუალო მომსახურება:
ა)   მუნიციპალიტეტში დროებით რეგისტრირებულ იძულებით გადაადგილებულ პირთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება 250 ლარი.
ბ)  მარტოხელა ბენეფიციართა (რომლებსაც პირველი რიგის კანონიერი მემკვიდრე არ გააჩნიათ) სარიტუალო მომსახურება 250 ლარი.
გ)  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება 250 ლარი.
დ)  მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანთა  გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება 250 ლარი.
ე)   მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანთა გარდაცვალების სარიტუალო მომსახურება 250 ლარი.
2. მუნიციპალიტეტში წარმოსადგენი შესაბამისი დოკუმენტაცია:
ა)  დაკრძალვის ხარჯის მიმღები პირის განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე (წარმოდგენილი იქნას ბენეფიციარის გარდაცვალებიდან  სამი თვის განმავლობაში).
ბ)  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი.
გ)  გარდაცვალების მოწმობის ასლი.
დ) გარდაცვლილი ვეტერანის/ იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობის ასლი.
ე) ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენლის ინფორმაცია გარდაცვლილის უპატრონობისა და, განმცხადებლის მიერ გარდაცვლილი მოქალაქის დასაკრძალად გაწეული ხარჯების თაობაზე და  საკრებულოს წევრის თემის მაჟორიტარი დეპუტატის თანხმობა.
ვ)  განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.
ზ) გარდაცვლილის მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის  სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

სიახლეები