მერიის თანამშრომლები კატეგორიებითა და განდერულ ჭრილში

N
თანამდებობის დასახელება
რაოდენობა
მამაკაცი
ქალი
შენიშვნა
1
მერი
1
1
 
 
2
მერის პირველი მოადგილე
1
1
 
 
3
მერის მოადგილე
1
1
 
 
4
საჯარო დაწესებულების I სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
10
9
1
 
5
საჯარო დაწესებულების           I სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელის მოადგილე
1
1
 
 
6
საჯარო დაწესებულების            II სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი
7
3
4
 
7
მესამე რანგის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
41 16 25
 
8
მესამე რანგის II კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
6
0
6
 
9
შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები 28
14
14
 
10
ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებული პირები 26 24 2
 

სიახლეები