ობოლი ბავშვების ფულადი დახმარების პროგრამა

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მიეცემა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომლებიც დედ-მამით ობოლნი არიან.
2. დახმარება განისაზღვრება 250 ლარის ოდენობით.
3. მუნიციპალიტეტში წარსადგენი დოკუმენტებია:
ა)  მეურვის  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე.
ბ)  მეურვის  პირადობის მოწმობის ასლი.
გ) მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
დ)  ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები.
ე)  დედ-მამის გარდაცვალების მოწმობის ასლები.
ვ) მეურვის   საბანკო ანგარიში.
ზ) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის  სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 

სიახლეები