ობოლი ბავშვების ფულადი დახმარების პროგრამა

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი მატერიალური დახმარება მიეცემა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს, რომლებიც დედ-მამით ობოლნი არიან.

2. დახმარება განისაზღვრება 400 ლარის ოდენობით.

3. მუნიციპალიტეტში წარსადგენი დოკუმენტებია:

ა) მეურვის  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;

ბ)  მეურვის  პირადობის მოწმობის ასლი;

გ) მეურვეობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

დ)  ბავშვების დაბადების მოწმობის ასლები;

ე)  დედ-მამის გარდაცვალების მოწმობის ასლები;

ვ) მეურვის   საბანკო ანგარიში;

ზ) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის  სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

4. ამ მუხლით მოსარგებლე ოჯახებს შეუძლიათ ისარგებლონ მეორედ მე-8 მუხლის პირველი, მეორე, მესამე პუნქტებით და მე-5 მუხლით

სიახლეები