ადმინისტრაციული ხარჯები


ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურეობის ხარჯები

2020 წელს მერიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯები  2021 წელს მერიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯები

ვრცლად


სამივლინებო ხარჯები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებისათვის 2020 წელს სამივლინებო ხარჯები შეადგენს 3742 ლარს.

ვრცლად


გაცემული დანამატები

2020 წლის მდგომარეობით ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებზე დანამატი არ გაცემულა.

ვრცლად

საკომუნიკაციო ხარჯები

2020 წელს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის საკომუნიკაციო ხარჯებმა შეადგინა  6345 (ექვსიათასსამას ორმოცდახუთი) ლარი.

ვრცლად

შრომის ანაზღაურება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებისათვის 2020 წელს გაცემული შრომის ანაზღაურება შეადგენს 1 229644  (ერთი მილიონ ორასოცდაცხრაათას ექვსას ორმოცდაოთხი) ლარს.

ვრცლად

    სიახლეები