ადმინისტრაციული ხარჯები

სარეზერვო ფონდი

2021 წლის სარეზერვო ფონდის ხარჯები 2022 წლის სარეზერვო ფონდის ხარჯები 2023 წლის I კარტალის სარეზერვო ფონდის ხარჯები

ვრცლად

ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური მომსახურეობის ხარჯები

2020 წელს მერიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯები  2021 წელს მერიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯები 2022 წელს მერიის ავტოსატრანსპორტო საშუალებებზე გაწეული ხარჯები 2023 წლის I კვარტალში მერიის ავტოსატრანსპორტო...

ვრცლად

სამივლინებო ხარჯები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებისათვის 2020 წელს სამივლინებო ხარჯები შეადგენს 3742 ლარს. 2021 წლის მივლინების ხარჯები 2022 წლის მივლინების ხარჯები 2023 წლის I კვარტლის მივლინების ხარჯები

ვრცლად

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

ინფორმაცია 2021 წელს რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 2022 წელს რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია 2023 წელს I კვარტალში რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ

ვრცლად

გაცემული დანამატები

2020 და 2021 წელს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს თანამშრომლებზე დანამატი არ გაცემულა.

ვრცლად

საკომუნიკაციო ხარჯები

2020 წელს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის საკომუნიკაციო ხარჯებმა შეადგინა  6345 (ექვსიათასსამას ორმოცდახუთი) ლარი. 2021 წელის გაწეული ხარჯების შესახებ 2022 წელის გაწეული ხარჯების შესახებ 2023  წლის I კვარტლში გაწეული ხარჯების შესახებ

ვრცლად

შრომის ანაზღაურება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებისათვის 2020 წელს გაცემული შრომის ანაზღაურება შეადგენს 1 229644  (ერთი მილიონ ორასოცდაცხრაათას ექვსას ორმოცდაოთხი) ლარს. 2021 წლის შრომის ანაზღაურების ხარჯები 2022 წლის შრომის ანაზღაურების ხარჯები 2023...

ვრცლად

    სიახლეები