ადმინისტრაციული ხარჯები


სამივლინებო ხარჯები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებისათვის 2020 წელს სამივლინებო ხარჯები შეადგენს 3742 ლარს.

ვრცლად


გაცემული დანამატები

2020 წლის მდგომარეობით ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებზე დანამატი არ გაცემულა.

ვრცლად

საკომუნიკაციო ხარჯები

2020 წელს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის საკომუნიკაციო ხარჯებმა შეადგინა  6345 (ექვსიათასსამას ორმოცდახუთი) ლარი.

ვრცლად

შრომის ანაზღაურება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებისათვის 2020 წელს გაცემული შრომის ანაზღაურება შეადგენს 1 229644  (ერთი მილიონ ორასოცდაცხრაათას ექვსას ორმოცდაოთხი) ლარს.

ვრცლად

    სიახლეები