ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება

უკიდურესად შეჭირვებული და სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვება
 ყოველდღიური ერთჯერადი კვება გაეწევა:
1. ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ  მუდმივად მცხოვრებ მოქალაქეს, რომლის ოჯახი   სოციალურად  დაუცველი და უკიდურესად შეჭირვებულია.
2. ყოველდღიური უფასო ერთჯერადი კვების მომსახურებით დაინტერესებულმა პირმა(მოსარგებლემ) მუნიციპალიტეტში უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე;
ბ) პირადობის მოწმობის ასლი;
გ) სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრაციის ამონაწერი სარეიტინგო ქულის შესახებ;
დ) ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის  წარმომადგენლის ცნობა ოჯახის უკიდურესად შეჭირვების შესახებ;
ე) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;     
3. მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეული ჯანმრთელობის და სოციალური   დაცვის  სამსახური (შემდგომში-სამსახური) ამოწმებს მერიაში შემოსულ განცხადებებს თანდართულ დოკუმენტაციასთან ერთად და ადგენს ბენეფიციართა სარეზერვო სიას.
4.  უფასო ერთჯერადი კვება ხორციელდება ქ. ცაგერისა და  სოფ. ლაჯანის უფასო სასადილოში (ლაჯანის სკოლა-ინტერნატი) ყოველდღიურად (შაბათ-კვირის გარდა).
5. კვება ხორციელდება „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად მუნიციპალიტეტის მერისა და კვების მომსახურების მიმწოდებელ პირს შორის გაფორმებული ხელშეკრულების პირობებით.

სიახლეები