ინფორმაცია მშენებლობის ნებართვის შესახებ

მშენებლობის შეტყობინების შეთანხმების ან მშენებლობის ნებართვის გაცემის უფლებამოსილების მქონე ორგანო არის ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერი.
 მშენებლობის ნებართვა გაიცემა ორ სტადიად (გარდა განსაკუთრებული შემთხვევისა)
I-სტადია-მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დამტკიცება
II-სტადია- მშენებლობის ნებართვის გაცემა
 მშენებლობის ნებართვის გაცემის თითეულ სტადიაზე მიმდინარეობს დამოუკიდებელი ადმინისტრაციული წარმოება.
 მშენებლობის ნებართვის მაძიებელმა მუნიციპალიტეტის მერს მიმართოს განცხადებით.
 განცხადებას თან უნდა დაერთოს ინფორმაცია მიწის ნაკვეთისა და შენობა-ნაგებობის (არსებობის შემთხვევაში) საკუთრების შესახებ.
II-IV კლასის შენობა-ნაგებობის მშენებლობის ნებართვის მისაღებად წარსადგენი დოკუმენტაციის დეტალური ჩამონათვალი და შინაარსი განისაზღვრება საქართველოს მთავრობის სამართლებრივი აქტით. 
 
საკონტაქტო პირი: სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და ნებართვების გაცემის განყოფილების უფროსი-თამაზი ბენდელიანი
ტელ: 574 34 00 44

სიახლეები