კონკურსის შედეგები

N
ვაკანსიის დასახელება
გამოცხადების თარიღი
გამარჯვებული კანდიდატი
შენიშვნა
1
ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საქმისწარმოების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი.
13.08 2018
დავით მუშკუდიანი
 
2
 სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
13.08 2018
კობა კიზირია
 
3
შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.
13.08 2018
ნინო გიორგობიანი
 
4
ზუბის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.
13.08 2018
ედიშერ ბენიძე
 
5
 ოყურეშის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.
13.08 2018
დავით მამარდაშვილი
 
7
ქვ ცაგერის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.
13.08 2018
ნოდარი საღინაძე
 
9
საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
13.08 2018
ნანა შკუბულიანი
 
10
 საფინანსო- საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
13.08 2018
მელანო მურცხვალაძე
 
 
11
ორბელის ადმინისტრაციულ ერთეულში მეოთხე რანგის პირველი კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტი.
10.02.2018
ნინო რიჟამაძე
 
12
ზედამხედველობის სამსახურის მერამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
26.02.2019
ბაქარი ყურაშველი
 
13
ზედამხედველობის სამსახურის მერამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
09.09.2019
თენგიზ სილაგაძე
 
14
ზედამხედველობის სამსახურის მერამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
09.09.2019
ლევანი კოპალიანი
 
15
საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის II სტრუქტურული ერთეულის – ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილების უფროსი
11.02.2020
ქეთევან კოპალიანი
 
16
შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
11.02.2020
ზაზა ხეცურიანი
 
17
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილების მესამე რანგის პირველი კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
10.03.2020
ბელა ახვლედიანი
 
18
ადმინისტრაციული სამსახურის II სტრუქტურული ერთეულის – მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების უფროსი
19.12.2021
თეიმურაზ ლეთოდიანი
 
19
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი
12.01.2022
 ტარიელ ნემსაძე
 
20
ადმინისტრაციული სამსახურის II სტრუქტურული ერთეულის – მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების უფროსი სპეციალისტი
31.01.2021
დარეჯან ბენდელიანი
 
21
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი
08.08.2022
გიორგი ხმელიძე
 
 

სიახლეები