ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ნებართვა

ცაგერის მუნიციპალიტეტში შიდა სასოფლო გზების აღდგენითი სამუშაოების ჩასატარებლად გამოიყენება მხოლოდ კირქვის ღორღის ინერტული მასალები, მუნიციპალიტეტის მერიას სამოქმედო არეალში აღნიშნული საბადოს ალტერნატიული წყარო არ გააჩნია, რისთვისაც აყენებს საკითხს სახელმწიფო რწმუნებულ-გუბერნატორს ადმინისტრაციულ ტერიტორიულ ერთეულში, რომ შუამდგომლობა გაუწიოს მუნიციპალიტეტს საქართველოს მთავრობამ, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ და საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრომ.  ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობის ნებართვა ხდება საქართველოს მთავრობის განკარგულების საფუძველზე.

სიახლეები