ტერიტორიის ქალაქმშენებლობითი მიზნით გამოყენების ნებართვა

- საქართველოს მთავრობის  2019 წლის 31 მაისი N255 დადგენილება, თავი IV.მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები.
-საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის  N260 დადგენილება  ,, სივრცის დაგეგმარებისა და ქალაქმშენებლობითი გეგმების შემუშავების წესის შესახებ“
-საქართველოს კანონი საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსი, თავი VIII
-საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 3 ივნისის N261 დადგენილება ,,ტერიტორიების გამოყენების და განაშენიანების რეგულირების ძირითადი დებულების შესახებ“

სიახლეები