მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სამედიცინო მომსახურეობის პროგრამა

1. პროგრამის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოქალაქეების, მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გათვალისწინებით, სამედიცინო მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებისათვის მოეწყოს ექიმ-სპეციალისტების გასვლა საექიმო ამბულატორიებში.
2. სამედიცინო მომსახურება განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის მერისა და იურიდიულ პირს შორის, რომელიც უზრუნველყოფს იმ ექიმი-სპეციალისტების გადაყვანას სოფლებში, რომელიც იქნება შესწავლილი სოციალური სამსახურის მიერ.
3. საექიმო ამბულატორიებში გასვლა მოხდეს წელიწადში ერთხელ წინასწარ შედგენილი გრაფიკით.

სიახლეები