მიმართვის ფორმა


გასაჩივრების წესი

  ადმინისტრაციული საჩივარი წარდგენილი უნდა იქნეს ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნების ან ოფიციალური წესით გაცნობიდან ერთი თვის ვადაში ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერთან, ხოლო მერის გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს...

ვრცლად


    სიახლეები