მეორადი სტრუქტურული ერთეულები

 
                 ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის მეორადი სტრუქტურული ერთეულები
N
მეორადი სტრუქტურილი ერთეულის  დასახდელება
თანამდებობის დასახელება
ხელმძღვანელი პირის სახელი და გვარი
1
ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საქმისწარმოების განყოფილება
II სტრუქტურული ერთეულის -საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი
თამარ დავითულიანი
2
ადმინისტრაციული სამსახურის იურიდიულ საკითხთა და ადამიანური რესურსების მართვის  განყოფილება
II სტრუქტურული ერთეულის იურიდიულ საკითხთა  და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი
იამზე ბურჯალიანი
3
ადმინისტრაციული სამსახურის მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
II სტრუქტურული ერთეულის  მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების   უფროსი
თეიმურაზ ლეთოდიანი
4
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება
II სტრუქტურული ერთეულის  ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების  უფროსი
თენგიზ მეშველიანი
5
სივრცითი მოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის სივრცითი მოწყობისა და ნებართვების გაცემის განყოფილება
II სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და ნებართვების გაცემის განყოფილების  უფროსი
თამაზ ბენდელიანი
6
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარშგების განყოფილება
II სტრუქტურული ერთეულის ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  განყოფილების  უფროსი
ხათუნა სანთელაძე
7
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის ბიუჯეტის დაგეგმარებისა, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილება
II სტრუქტურული ერთეულის  ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილების უფროსი
ქეთევან კოპალიანი

სიახლეები