მარტოხელა მშობლის ფულადი დახმარების პროგრამა

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი  დახმარება მიეცემა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ  მარტოხელა მშობელს.

2. დახმარება განისაზღვრება  400 ლარის ოდენობით.

3. მუნიციპალიტეტში წარსადგენი დოკუმენტებია:

ა)  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე.

ბ)  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი.

გ) შვილის დაბადების მოწმობის ასლი.

დ)  განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.

ე) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის  სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

4. ამ მუხლით მოსარგებლე ოჯახებს შეუძლიათ ისარგებლონ მეორედ მე-8 მუხლის პირველი, მეორე, მესამე პუნქტებით და მე-5 მუხლით

სიახლეები