მარტოხელა მშობლის ფულადი დახმარების პროგრამა

1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტიდან ერთჯერადი  დახმარება მიეცემა ცაგერის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ  მარტოხელა მშობელს.
2. დახმარება განისაზღვრება  250 ლარის ოდენობით.
3. მუნიციპალიტეტში წარსადგენი დოკუმენტებია:
ა)  განცხადება მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე.
ბ)  განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი.
გ) შვილის დაბადების მოწმობის ასლი.
დ)  განმცხადებლის საბანკო ანგარიში.
ე) მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის  სტატუსის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

სიახლეები