სიახლეები

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები განახლდა

2019 წლიდან სოფლის მხარდაჭერის პროგრამით გათვალისწინებული სამუშაოები განახლდა, პროექტების შერჩევა განხორციელდება საერთო კრების მიერ საპროექტო წინანადებების შერჩევის ან/და კონსულტაციების მეშვეობით საპროექტო წინანადებების შერჩევის საფუძველზე.
დასახლებებზე გამოყოფილი თანხების ოდენობების, სხდომების ჩატარების გრაფიკისა და საპროექტო წინადადებების შერჩევის შესახებ ინფორმაცია იხილეთ დანართებში.

სიახლეები