სიახლეები

საკრებულოს სხდომა


     ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში რიგგარეშე სხდომა გაიმართა (20.01.2022 წელი), სხდომა გახსნა და დღის წესრიგი გააცნო დეპუტატებს  ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  თავმჯდომარემ   ჭაბუკი  ჭაბუკიანმა.

                        მიღებულ იქნა დადგენილებები:

       1.      ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ’’ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 30 დეკემბრის №28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

 

          2.      ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ.

/გ. ნემსაძე, დ.ჩაკვეტაძე/

          3.      ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დებულების (რეგლამენტის) დამტკიცების შესახებცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის 17 ივლისის №16 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/ჭ.ჭაბუკიანი, მ.კოპალიანი/

    4.      ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის  დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  2017 წლის  02 აგვისტოს  27  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/ჭ. ჭაბუკიანი, კ. მუშკუდიანი/  

   

                5.   ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 7 მარტის № 28 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/გ. ნემსაძე, ზ. ხეცურიანი/ 

 

          მიღებულ   იქნა     განკარგულებები:

1.      ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და მერიაში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეზღუდვიდან გამონაკლისის დაშვების შეთანხმებისა და შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის განსაზღვრის შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 10 იანვრის № 1 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/გ.ნემსაძე, ზ.ხეცურიანი/

                2.   საპილოტე რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში  გამოცხადებულ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მიღების მიზნით საპროექტო  წინადადების     მოწონების შესახებ.

/გ.ნემსაძე, ს.გვიშიანი, ი.ბურჯალიანი/

3.      ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  კომისიების შემადგენლობის ცნობად მიღების შესახებცაგერის მუნიციპაიტეტის საკრებულოს 2021 წლის  3 დეკემბრის  83  განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/ჭ.ჭაბუკიანი, თ.ჭაბუკიანი/

 

სიახლეები