შრომის ანაზღაურება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის თანამშრომლებისათვის 2020 წელს გაცემული შრომის ანაზღაურება შეადგენს 1 229644  (ერთი მილიონ ორასოცდაცხრაათას ექვსას ორმოცდაოთხი) ლარს.

სიახლეები