საკომუნიკაციო ხარჯები

2020 წელს ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის საკომუნიკაციო ხარჯებმა შეადგინა  6345 (ექვსიათასსამას ორმოცდახუთი) ლარი.

სიახლეები