გაეროს განვითარების პროგრამის (შემდგომში „UNDP“) მიერ ცაგერის მუნიციპალიტეტისათვის გამოყოფილი გრანტის შესახებ