სიახლეები

ინფორმაცია სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტისა და ადმინისადმინისტრაციული სამსახურის I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე გადასვლის მსურველი მოხელეების საყურადღებოდ

,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის პოლიტიკურ თანამდებობის პირთა და პროფესიულ საჯარო მოხელეთა საშტატო ნუსხის და თანამდებობრივი სარგოს ოდენობის დამტკიცების შესახებ“ ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 07 მარტის N 28 დადგენილებაში 2019 წლის 03 აპრილის N 8 დადგენილებით შესული ცვლილების შესაბამისად სახელმწიფო შესყიდვებისა და ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საქმისწარმოების  განყოფილებაში შეიქმნა   I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის ერთ-ერთი თანამდებობა,  ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის  შესყიდვებისა და ადმინისტრაციულ  სამსახურის I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობებზე გადაყვანის მსურველი მოხელის გამოსავლენად დაინტერესებულმა მოხელეებმა მუნიციპალიტეტის მერის სახელზე უნდა წარმოადგინონ განცხადება. განაცხადის წარდგენა მიმდინარეობს  2 სამუშაო დღის ვადაში, (12 აპრილის ჩათვლით).
-         გადაყვანა განხორციელდება მოხელისათვის იმავე იერარქიული რანგისა და თანამდებობის შესაბამისი სხვა ან/და ფუნქციურად მსგავსი უფლებამოსილებების შესასრულებლად ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში და მის სისტემაში დასაქმებული თანამშრომლებიდან (ჰორიზონტალური გადაყვანა).
   სახელმწიფო შესყიდვების     I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობებზე გადასაყვანი 
მოხელე უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
1.   განათლება: უმაღლესი
2.  სამუშაო გამოცდილება:       სახელმწიფო შესყიდვების ან საფინანსო-ეკონომიური მიმართულებით მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება. 
3. კომპიუტერული პროგრამები:
    -  Microsoft Word-დამაკმაყოფილებელი
     - Microsoft Excel-დამაკმაყოფილებელი
4.    სამართლებრივი აქტები
                - საქართველოს კონსტიტუცია
               - ევროპული ქარტია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ''.
               - საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი'
               -   საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ''
                - საქართველო ორგანული კანონი ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი'' (I,II,III,IV)                                                                                               თავები
                - ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის დებულების დამტკიცების შესახებ'' ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 10 ნოემბრის N 40 დადგენილება.
 
-         ,,ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – სახელმწიფო შესყიდვების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ'' ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 07 მარტის N 39 დადგენილება.
 
5.        კომპეტენციები:
-         ეფექტური კომუნიკაციისა უნარი;
-         ცვლილებებისა და სიახლეების ინიცირების უნარი;
-         დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
-         გუნდური მუშაობის უნარი;
-         კომპლექსური აზროვნება;
-         დროის ეფექტიანი მართვა;
-         საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
-         ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი;
6.       შესასრულებელი ფუნქციები:
-         კონსოლიდირებული ტენდერების მენეჯმენტის სისტემაში მოთხოვნილი მონაცემების განთავსება.
-         კონსოლიდირებული ტენდერების მენეჯმენტის სისტემაში ანგარიშების შევსება
-          სისტემაში ატვირთული ხელშეკრულებების გადამოწმება.
-        ტენდერების განთავსებისა და მიმდინარეობის შემოწმება.
-         ტენდერებში პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი დოკუმენტაციის დამუშავება და წარდგენა სატენდერო კომისიისათვის.
-        შესყიდვებთან დაკავშირებით ყველა ფოსტის გადამოწმება და შესაბამისი რეაგირება.
-         კანონმდებლობით განსაზღვრული სხვადასხვა ფუნქციები.
ადმინისტრაციული სამსახურის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა დასაქმისწარმოების  განყოფილებაში    I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის თანამდებობაზე გადასაყვანი მოხელე უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:
1.  განათლება: უმაღლესი

2.სამუშაო გამოცდილება: მოქალაქეებთან ურთიერთობის მიმართულებით ან/და საორგანიზაციო საკითხებზე მუშაობის 2 წლიანი გამოცდილება

3. კომპიუტერული პროგრამები:

    -  Microsoft Word-დამაკმაყოფილებელი
     - Microsoft Excel-დამაკმაყოფილებელი
 
 
4.         სამართლებრივი აქტები:
-საქართველოს კონსტიტუცია        
 - ევროპული ქარტია ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ''
 -საქართველოს ორგანული კანონი ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი''                                                 - საქართველოს კანონი ,,საჯარო სამსახურის შესახებ''
-საქართველო ორგანული კანონი ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი''( I,II,III,IV) თავები.
-ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერის დებულება.
-ცაგერის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ სამსახურის დებულება.
-საქართველოს კანონი,, მაღალმთიან რეგიონების განვითარების შესახებ''
-საქართველოს კანონი სახელმწიფო პროექტების ფარგლებში მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის სპეციალური წესისა და საკადასტრო მონაცემთა სრულყოფის შესახებ.
-ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიის შინაგანაწესი.
5.        კომპეტენციები:
-         ეფექტური კომუნიკაციისა უნარი;
-         ცვლილებებისა და სიახლეების ინიცირების უნარი;
-         დამოუკიდებელი მუშაობის უნარი;
-         გუნდური მუშაობის უნარი;
-         კომპლექსური აზროვნება;
-         დროის ეფექტიანი მართვა;
-         საქმის დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი;
-         ინფორმაციის შეგროვებისა და ანალიზის უნარი;
6.       შესასრულებელი ფუნქციები:
-         ახორციელებს შემოსული განცხადებების , შემოსულ - გასული წერილების დამუშავებას.
-         სამსახურის ხელმძღვანელის მიერ დავალებული სამუშაოს შესრულებას.
-  მიწის სისტემური და პროვადული რეგისტრაციასთან დაკავშირებული საკითხების რეგულირება, ურთიერთობა საჯარო რეესტრთან.
-         მაღალმთიანობის სტატუსის მინიჭება, შეწყვეტა, შეჩერების დოკუმენტაციის წარმოება.
-         ცნობების მომზადება და გაცემა.
შენიშვნა:

განსაზღვრულ ვადაში დარეგისტრირებული კანდიდატთან  საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელი ატარებს გასაუბრებას და მოხელის შეფასების 
შედეგებისა და კვალიფიკაციის გათვალისწინებით იღებს გადაწყვეტილებას კანდიდატის გადაყვანის შესახებ

სიახლეები