სიახლეები

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სპათაგორისა და ალპანის ადმინისტრაციულ ერთეულში განხორციელდა მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აგეგმვა/აზომვა

მიწის ნაკვეთების საკადასტრო აგეგმვა/აზომვა „მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა სისტემური და სპორადული რეგისტრაციის წესისა და საკადასტრო მონაცემების სრულყოფის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად, განხორციელდა ცაგერის მუნიციპალიტეტის სპათაგორისა და ალპანის ადმინისტრაციულ ერთეულებში არსებული იწის ნაკვეთების საკადასტრო აგეგმვა/აზომვა, მომზადდა საკადასტრო რუკები, მიწის ნაკვეთის მესაკუთრეთა/საკუთრების უფლების რეგისტრაციის მოთხოვნის უფლების მქონე პირთა და ოსარგებლეთა მონაცემების მითითებით. ზემოაღნიშნული მონაცემები, საჯაროდ გამოცხადდა საჯარო რეესტრის 2023 წლის 10 ნოემბრის N244110 გადაწყვეტილებით.

სიახლეები