სიახლეები

„ცაგერის, ტყიბულის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ ერთჯაჭვა 500კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ს „ლაჯანურიწყალტუბოს“ მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ გამოიცა ბრძანება
1.    „ცაგერის, ტყიბულის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ ერთჯაჭვა 500კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ს „ლაჯანურიწყალტუბოს“ მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 26 მარტის N2-270 ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ
2.   ცაგერის, ტყიბულის და წყალტუბოს მუნიციპალიტეტებში სს „საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემას“ ერთჯაჭვა 500კვ ძაბვის საჰაერო ეგხ-ს „ლაჯანურიწყალტუბოს“ მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ.

სიახლეები