სიახლეები

„ონის, ამბროლაურის და ცაგერის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე ორჯაჭვა 220კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“

საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მიერ გამოიცა ბრძანება
1.       „ონის, ამბროლაურის და ცაგერის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე ორჯაჭვა 220კვ ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობასა და
ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ“ საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის 2019 წლის 26 მარტის N2-272 ბრძანების
ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.
2.       ონის, ამბროლაურის და ცაგერის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე ორჯაჭვა 220კვ
ძაბვის საჰაერო ელექტროგადამცემი ხაზის „ონი-ლაჯანურის“ მშენებლობასა და ექსპლუატაციაზე სკოპინგის დასკვნის გაცემის შესახებ.

სიახლეები