ბრძანებები

ბრძანება შენი იდეა მუნიციპალიტეტის მერს

დებულება იდეა მუნიციპალიტეტის მერს

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და აღრიცხვის წესის დამტკიცების შესახებ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერიაში პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და აღრიცხვის წესი.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის პატივგების საბჭოს შექმნის შესახებ.

მიწის რეგისტრაციის სახელმძღვანელო ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

მიწის რეგისტრაციის სახელმძღვანელო ინსტრუქცია დებულება

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზების მიზნით მუდმივმოქმედი სააუქციონო კომისიის შექმნის შესახებ.

ცაგერის მუნიციპალიტეტის სარეზერვო ფონდიდან თანხის განკარგვის მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

,,მიღება- ჩაბარების აქტის საფუძველზე მიღებულ ობიექტზე საგარანტიო ვადაში დეფექტების არ არსებობის შემსწავლელი კომისიის შექმნის შესახებ

სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ.

აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ

შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე საკოორდინაციო საბჭოს შექმნის შესახებ

სამშენებლო- სარემონტო სამუშაოების მიღება-ჩაბარების მიზნით კომისიის შექმნის შესახებ

გამჭვირვალობის და კეთილსინდისიერების სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

ცაგერის მუნიციპალიტეტში სააღრიცხვო პოლიტიკის შემუშავების მიზნით სამუშაო ჯგუფის შექმნის შესახებ

მიბმული ფაილები