ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის მეორე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში