ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის მესამე კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში