ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში