ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში