2022 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში