პირველადი სტრუქტურული ერთეული საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური

მამუკა ლეთოდიანი - დაიბადა 1962 წლის 07 ოქტომბერს

ტელ: 599 29 56 13