სამსახურთა განყოფილებები | ცაგერის მუნიციპალიტეტი
 • წერილებისა და მოქალაქეთა მიღების განყოფილება
 • იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
 • ინფორმაციული უზრუნველყოფის განყოფილება
 • გამგებლის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილება
 • ეკონომიკისა და ქონების მართვის განყოფილება
 • ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება
 • სოციალური დაცვის განყოფილება
 • ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება
 • შესყიდვების განყოფილება
 • ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება
 • ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილება
 • მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
 • განათლების, კულტურისა და გენდერული თანასწორობის განყოფილება
 • სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
 • სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურულ-საამშენებლო რეგულირების განყოფილება.
 • არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და ინსპექტირების განყოფილება
განყოფილების უფროსი – ამალია საღინაძე (ადმინისტრაციული სამსახურის განყოფილება)
განყოფილების უფროსი – იამზე ბურჯალიანი (ადმინისტრაციული სამსახურის განყოფილება)
განყოფილების უფროსი – თამარი დავითულიანი (ადმინისტრაციული სამსახურის განყოფილება)
განყოფილების უფროსი – ავთანდილ ეფაძე(ადმინისტრაციული სამსახურის განყოფილება)
განყოფილების უფროსი – ეკა ლეშკაშელი (ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის განყოფილება)
განყოფილების უფროსი – მარიკა ბენდელიანი(კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახურის განყოფილება)
განყოფილების უფროსი – მერაბ ხეცურიანი (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის განყოფილება)
განყოფილების უფროსი – მამუკა ხვადაგიანი (ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის განყოფილება)
განყოფილების უფროსი – დავით ჩიქოვანი (საფინასო-საბიუჯეტო სამსახურის განყოფილება) 
განყოფილების უფროსი – ხათუნა სანთელაძე(საფინასო-საბიუჯეტო სამსახურის განყოფილება)
განყოფილების უფროსი – ლია კენჭუაშვილი (საფინასო-საბიუჯეტო სამსახურის განყოფილება)
განყოფილების უფროსი – ჯიუ მურცხვალაძე (საფინასო-საბიუჯეტო სამსახურის განყოფილება)
განყოფილების უფროსი – ლეილა ლომთაძე (განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განყოფილება)
განყოფილების უფროსი – გიორგი ლიპარტელიანი (განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის განყოფილება)
განყოფილების უფროსი – თამაზი ბენდელიანი (არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის განყოფილება) 
განყოფილების უფროსი – რევაზი ყურაშვილი (არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახურის განყოფილება