გამგეობის საშტატო ნუსხა | ცაგერის მუნიციპალიტეტი

 

 

 

ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №42

2016 წლის 01 ივნისი

 

 

„ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“  ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 02 დეკემბრის #106  განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

 

საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ 24-ე მუხლის პირველი ნაწილის ,,გ.ბ.“ ქვეპუნქტის,  61-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და   ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი‘‘  63-ე მუხლის შსაბამისად,

 მუხლი 1.

შეტანილი იქნას ცვლილება „ცაგერის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“. ცაგერის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის 02 დეკემბრის #106  განკარგულებაში და ამ განკარგულებით დამტკიცებული დანართი #1 ჩამოყალიბდეს თანდარტული რედაქციით (დანართი#1 თან ერთვის)

 მუხლი 2.

განკარგულება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. ცაგერის რაიონულ სასამართლოში  (მის: ქ. ცაგერი, ასათიანის  ქ. №14) კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

მუხლი 3.

განკარგულება ძალაშია  ხელისმოწერისთანავე.

 

 

 

საკრებულოს  თავმჯდომარე:                                       ბაქარი  ყურაშვლი

 

დანართი #1

ცაგერის  მუნიციპალიტეტის გამგეობის საშტატო ნუსხა          

         

#  თანამდებობის დასახელება    საშტატრიცხოვნება 
გამგეობის თვითმმართველობა
1 გამგებელი 1
2     გამგებლის პირველი მოადგილე 1
3 გამგებლის მოადგილე 2
4 თანაშემწე 2
5 გამგებლის წარმომადგენელი 19
სულ 25
გამგეობის სამსახურები
ადმინისტრაციული სამსახური
6 ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი 1
წერილებისა და მოქალაქეთა მიღების განყოფილება
7 განყოფილების უფროსი 1
8 მთავარი სპეციალისტი საქმის წარმოების საკითხებში 2
სულ 3
იურიდიული და ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
9 განყოფილების უფროსი 1
10 მთავარი სპეციალისტი იურიდიულ საკითხებში 1
11 მთავარი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში 1
სულ 3
ინფორმაციული უზრუნველყოფის განყოფილება
12 განყოფილების უფროსი 1
13 მთავარი სპეციალისტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის საკითხებში 1
სულ 2
გამგებლის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილება
14 განყოფილების უფროსი 1
15 მთავარი სპეციალისტი გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში 1
16 უფროსი  სპეციალისტი გამგებლის წარმომადგენლებთან ურთიერთობის საკითხებში 2
სულ 4
დამხმარე მოსამსახურე
17 დამხმარე მოსამსახურე (ოპერატორი) 1
18 დამხმარე მოსამსახურე (მდივანი) 1
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
19 სამსახურის უფროსი 1
ეკონომიკისა და ქონების მართვის განყოფილება
20 განყოფილების უფროსი 1
21 მთავარი სპეციალისტი ქონების აღრიცხვის, მართვისა და ადმინისტრირების საკითხებში 1
22 მთავარი სპეციალისტი ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის საკითხებში 1
სულ 3
კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
23 სამსახურის უფროსი 1
ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება
24 განყოფილების უფროსი 1
25 მთავარი სპეციალისტი ინფრასტრუქტურის განვითარების საკითხებში 1
26 მთავარი სპეციალისტი კეთილმოწყობისა და დასუფთავების საკითხებში 1
სულ 3
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
27 სამსახურის უფროსი 1
სოციალური დაცვის განყოფილება
28 განყოფილების უფროსი 1
29 მთავარი სპეციალისტი სოციალურ საკითხებში 2
სულ 3
ჯანმრთელობის დაცვის განყოფილება
30 განყოფილების უფროსი 1
31 მთავარი სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებში 1
32 წამყვანი სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებში 1
სულ 3
  საფინანსო–საბიუჯეტო სამსახური
33 სამსახურის უფროსი 1
  შესყიდვების განყოფილება
34 განყოფილების უფროსი 1
35 მთავარი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში 2
36 წამყვანი სპეციალისტი შესყიდვების საკითხებში 1
სულ 4
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების განყოფილება
37 განყოფილების უფროსი 1
38 მთავარი სპეციალისტი ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების საკითხებში 2
სულ 3
ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილება
39 განყოფილების უფროსი 1
40 მთავარი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და ფორმირების საკითხებში 1
41 წამყვანი სპეციალისტი ბიუჯეტის დაგეგმარებისა და ფორმირების საკითხებში 2
42 მთავარი სპეციალისტი სახაზინო შემოსავლების საკითხებში 1
სულ 5
მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
43 განყოფილების უფროსი 1
44 მთავარი სპეციალისტი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის საკითხებში 1
სულ 2
განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
45 სამსახურის უფროსი 1
განათლების, კულტურის და გენდერული თანასწორობის განყოფილება
46 განყოფილების უფროსი 1
47 მთავარი სპეციალისტი განათლების სფეროს საკითხებში 1
48 წამყვანი სპეციალისტი  კულტურის სფეროს საკითხებში 1
სულ 3
სპორტის ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
49 განყოფილების უფროსი 1
50 უფროსი სპეციალისტი ტურიზმის საკითხებში 1
სულ 2
არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური
51 სამსახურის უფროსი 1
სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურული საამშენებლო რეგულირების განყოფილება
52 განყოფილების უფროსი 1
53 მთავარი სპეციალისტი სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურულ საამშენებლო რეგულირების საკითხებში 2
სულ 3
არქიტექტურული–სამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობის და ინსპექტირების განყოფილება
54 განყოფილების უფროსი 1
55 მთავარი სპეციალისტი არქიტექტურულ საამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და ინსპექტირების საკითხებში 3
სულ 4
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
56 სამსახურის უფროსი 1
57 მთავარი სპეციალისტი სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის საკითხებში 3
58 მთავარი სპეციალისტი აღრიცხვაზე აყვანისა და მობილიზების საკითხებში 1
სულ 5
შიდა აუდიტის სამსახური
59 სამსახურის უფროსი 1
60 მთავარი სპეციალისტი 1
სულ 2
სულ 91