მერიის საშტატო ნუსხა | ცაგერის მუნიციპალიტეტი

       
ცაგერის
  მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხა

    თანამდებობის დასახელება საშტატო რიცხოვნება
1 მერი 1
2 მერის პირველი მოადგილე 1
3 მერის  მოადგილე 2
ადმინისტრაციული სამსახური
4  I რანგი  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის ხელმძღვანელი 1
5  II რანგი I სტრუქტურული ერთეულის – ადმინისტრაციული სამსახურის   უფროსის მოადგილე 1
მოქალაქეთა მიღებისა და წერილების განყოფილება
6  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის – მოქალაქეთა მიღებისა და წერილების განყოფილების უფროსი 1
7  III რანგი მოქალაქეთა მიღებისა და წერილების განყოფილების I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2
იურიდიული განყოფილება
8  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის იურიდიული განყოფილების უფროსი 1
9  III რანგი იურიდიული განყოფილების I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება
10  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის ადამიანური რესურსების მართვის  განყოფილების  უფროსი 1
11  III რანგი ადამიანური რესურსების მართვის  განყოფილების I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
12  III რანგი ადამიანური რესურსების მართვის  განყოფილების III  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
ინფორმაციული უზრუნველყოფის განყოფილება
13  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის – ინფორმაციული უზრუნველყოფის განყოფილების   უფროსი 1
14  III რანგი  ინფორმაციული უზრუნველყოფის განყოფილების I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილება
15  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის  მერის წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების   უფროსი 1
16  III რანგი მერის  წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების  I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
17  III რანგი მერის  წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების  III  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახური
18  I რანგი   პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი 1
ეკონომიკისა და ქონების მართვის   განყოფილება
19  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის – ეკონომიკისა და ქონების მართვის   განყოფილების უფროსი 1
20  III რანგი ეკონომიკისა და ქონების მართვის სამსახურის -I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3
კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური
21 I რანგი  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის  განვითარების სამსახურის ხელმძღვანელი 1
22  II რანგი I სტრუქტურული ერთეულის  კეთილმოწყობისა და ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური  უფროსის მოადგილე 1
კეთილმოწყობა და კომუნალური მომსახურების  განყოფილება
23  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის – კეთილმოწყობისა და კომუნალური მომსახურების  უფროსი 1
24  III რანგი კეთილმოწყობაისა და კომუნალური მომსახურების  I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილება
25  II რანგი   II სტრუქტურული ერთეულის  ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების  უფროსი 1
26  III რანგი ინფრასტრუქტურის განვითარების განყოფილების  I კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური
27 I რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის  ხელმძღვანელი 1
28  II რანგი

I სტრუქტურული ერთეულის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსის მოადგილე

1
ჯანმრთელობის განყოფილება
29  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის – ჯანმრთელობის განყოფილების  უფროსი 1
30  III რანგი ჯანმრთელობის განყოფილების   I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
31  III რანგი ჯანმრთელობის განყოფილების    II   კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
სოციალური  განყოფილება
32  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის სოციალური  განყოფილების  უფროსი 1
33  III რანგი სოციალური  განყოფილების I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2
საფინანსოსაბიუჯეტო  სამსახური
34 I რანგი  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის საფინანსო-საბიუჯეტო  სამსახურის ხელმძღვანელი 1
შესყიდვების განყოფილება
35  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის შესყიდვების განყოფილების უფროსი 1
36  III რანგი შესყიდვების განყოფილების  I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2
37  III რანგი შესყიდვების განყოფილების  II   კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  განყოფილება
37  II რანგი II სტრუქტურული ერთეული – ბუღალტრული აღრიცხვისა და  ანგარიშგების  განყოფილების  უფროსი 1
39  III რანგი ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების  განყოფილების  I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2
ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილება
40  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის  ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილების უფროსი 1
41  III რანგი ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის  განყოფილების  I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2
42  III რანგი ბიუჯეტის დაგეგმარების, ფორმირებისა და ხაზინის განყოფილების II   კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2
მატერიალურ ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილება
43  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის  – მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების   უფროსი 1
44  III რანგი მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის განყოფილების  I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური
45 I რანგი  პირველადი სტრუქტურული ერთეულის – განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის ხელმძღვანელი 1
განათლების,კულტურისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილება
46  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის – განათლების, კულტურისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილების  უფროსი 1
47  III რანგი განათლების, კულტურისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილების    I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
48  III რანგი განათლების, კულტურისა და გენდერული თანასწორობის  განყოფილების   II   კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 1
სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილება
49  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის  სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების   უფროსი 1
50  III რანგი სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების  III  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3
არქიტექტურისა და ზედამხედველობის სამსახური
51 I რანგი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურისა და

ზედამხედველობის სამსახურის  ხელმძღვანელი

1
სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურული საამშენებლო რეგულირების განყოფილება
52  II რანგი

II სტრუქტურული ერთეულის სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურული

საამშენებლო რეგულირების განყოფილების  უფროსი

1
53  III რანგი

სივრცითი მოწყობისა და არქიტექტურული საამშენებლო რეგულირების განყოფილების I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

2
არქიტექტურული საამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და ინსპექტირების  განყოფილება
54  II რანგი II სტრუქტურული ერთეულის არქიტექტურულ-საამშენებლო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და ინსპექტირების  განყოფილების   უფროსი 1
55  III რანგი I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 3
სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახური
56 I რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის ხელმძღვანელი 1
57  III რანგი სამხედრო აღრიცხვისა და გაწვევის სამსახურის I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 4
შიდა აუდიტის სამსახური
58 I რანგი პირველადი სტრუქტურული ერთეულის შიდა აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი 1
59  III რანგი შიდა აუდიტის სამსახური  I  კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 2